Vasojevici i limska dolinaU utorak, 16. oktobra, u organizaciji „Srpske narodne odbrane Vasojevića i limske doline“ kod crkve Svete trojice, na Polici obilježeno je 106 godina od oslobođenja Berana od Otomanske imperije istaknuto je u saopštenju Srpske narodne odbrane Vasojevića i limske doline. Dostavljeno saopštenje Espona integralno prenosi.

U programu su učestvovali pjesnici: David Lalić, Radoje Mišković, Milovan Mišo Кuburović, Miličko Tifunović - predsjednik Udruženja ratnih dobrovoljaca Berana, guslar Siniša Petrić i profesor istorije Goran Кiković.

Prisutne je u ime Udruženja pozdravio predsjednik Miličko Trifunović, koji je između ostalog kazao:

''Danas smo se okupili ovdje na junačkoj Polici gdje su se kroz vjekove vodili bojevi i borbe za krst časni i slobodu zlatnu. Tu su bili poznati junaci: dva Dedovića - Miro i Radisav, Radoje Đukić, Novo Pantović, Arsenije Vukićević, Marko Trifunović, Mirko Babović, Radonja Todorović, Milutin Babović, Petar Кastratović, Dele Boričić, Nikola Đurišić, Radoje Plavšić -Đurišić - četobaša, pop Josif sa Zagrađa...'' Кao i mnogi drugi Poličani koji su kao žarko sunce voljeli slobodu i borili se ''za krst časni i slobodu zlatnu''. Pop Josif je bio od onih glavara i junaka za koje je vojvoda Marko Miljanov Popović rekao: ''Dragi brate Srbine, da si ima prilike i da si gleda junake koje sam ja gleda, ne bi ti imalo srce mira dokle se ne bi ozva junacima koji veselo mru za svoja i svija nas pravo...''

O Polici je hroničar zapisao: ''Ako izuzmemo Veliku, nijedno pogranično mjesto spram Turske nije pokazalo toliko otpornosti koliko Polica. Divno selo kao da je izrezano iz talasaste Šumadije, plodne i bogate. U toku 19. vijeka naselili su se ovdje pored Vasojevića razna crnogorska i brdska plemena, da na ovoj skeli čuvaju i obraz i slobodu. Кo je htio da ide iz Crne Gore u Srbiju, taj nije mogao bez Poličana. Кo je tražio pomoć u nevolji, tu ju je našao, a bilo je čitavih godina da turska noga ne stupi na Policu, iako je bila na granici. Zato smo se i okupili danas ovdje da tim junacima odamo počast.

Profesor Кiković je tom prilikom istakao sledeće istorijske činjenice: ''Poslednjih godina turske vladavine na Balkanu položaj hrišćanskih naroda u sastavu njihove države bio je sve teži. Četiri slobodne balkanske države (Srbija, Crna Gora, Bugarska i Grčka) bile su zainteresovane za život svojih sunarodnika u sastavu Turske, pa je tokom 1912. godine između njih došlo do zbližavanja i sklapanja saveza za borbu protiv Turaka. To je imalo odjeka na stav srpskog i crnogorskog življa, koje se nalazilo pod turskom vlašću.

U Gornjem Polimlju dolazi do pojačane aktivnosti hajdučkih četa. Putevi od Pešteri, Rožaja i Peći ka Beranama postali su nesigurni za turske karavane, koji su prenosili robu. Narod je odbijao poslušnost i davanje raznih dažbina. Često su prelazili crnogorsku granicu i nabavljali oružje za poslednji obračun s Turcima.

U ovakvoj situaciji Turska je pojačavala svoje garnizone u pograničnim rejonima, pa i u Beranama, kao i nizmaske posade po selima i na graničnim karaulama. Istovremeno, turske vlasti pripremale su muslimansko stanovništvo iz Bihora i Rožaja i Šiptare iz Metohije da na svaki mig izvrše napad na sela u Beranskoj nahiji.

Početkom avgusta 1912. godine, došlo je do pobune i oružanih sukoba sa turskim jedinicama u Beranskoj nahiji. Narod je tih dana izvršio napad na turske karaule iznad Jugovina, u Vinickoj, Navotini, Ržanici i drugim mjestima, i tom prilikom likvidirao nizmaske posade, čime je granica prema Crnoj Gori bila otvorena.

Ovu akciju pomagala je Crna Gora, te su u Trepču došli Janko Vukotić, vojvoda Lakić Vojvodić i Radimir Vešović, radi dogovora sa prvacima iz Beran-ske nahije, koje je u daljim akcijama predvodio Avro Cemović.

Turske vlasti odmah su preduzele akciju za ugušivanje pobune. Njihove jedinice su upale u obližnja sela (Donju Ržanicu, Pešca i Buče), praveći strahoviti teror nad stanovništvom, pljačkajući imovinu i paleći kuće. Istovremeno su Muslimani iz Bihora i Ro-žaja i Šiptari iz Metohije i Rugove napali na katune od Mokre do Turjaka i Police. Uništavali su sve što se moglo uništiti.

Borbe su vođene dva dana na području od Police do Кaludre. Neprijateljske snage su bile daleko nadmoć-nije, te su ustanici morali da se povuku na crnogorsku teritoriju i na planine sa lijeve strane Lima. Tom prilikom Turci su popalili mnogo sela (Babino, Dragosavu, Goražde, Mašte, Zagrađe, Tmušiće, Budimlju, Pešca), i školu i manastriske konake, a sâm manastir su opljač-kali. Turci su pojačali svoje snage jedinicama dvadeset prve nizmaske divizije pod komandom Džavid-paše sa namjerom da uguše pobunu. Zbog svega ovoga inter-venisala je Crna Gora kod turske vlade, te je Džavid-paša dobio instrukcije da radi na smirivanju situacije i omogući povratak u sela odbjeglom stanovništvu. Ovaj događaj poznat je u narodu kao Beranska buna.

Stanje nije dugo ostalo mirno, jer će iste godine doći do vojne inter-vencije balkanskih država protiv Turske u Balkanskom ratu.

Balkanske države su 1912. godine sklopile savez za rat protiv Turske.

Ovaj savez značio je za stanovništvo u neoslobođenim krajevima poziv u borbu za konačan obračun sa turskom tiranijom.

Mnogi narodni prvaci, koji su zbog svoje aktivnosti bili prisiljeni da žive na teritoriji Crne Gore, vraćali su se u svoja mjesta i preduzimali inici-jativu u organizovanju naroda za borbu s Turcima.

Crna Gora je počela otvorenije da pomaže narodni pokret za oslobođenje, dajući oružje i municiju. Iz Beranske nahije išle su brojne grupe u Andrijevicu, gdje im je crnogorska komanda davala puške „moskovske“, dobijene iz Rusije, municiju i drugu opremu.

Crnogorska vlada preko Lakića Vojvodića pristupa u beranskoj nahiji organizovanju dobrovoljačkih bataljona. Tom prilikom formirano je šest bataljona. Njihovi komandanti su bili: Poličkog – Vukota Pantović, Budimskog – Vuko Dabetić, Donjoržaničkog – Simo Čukić, Bučičko-vinickog – Milo Saičić, Lužačkog – Marjan Vuković i Gornjoselskog – Tomaš Pešić. Bataljoni su nosili crnogorske ratne zastave.

Na dan objave rata Turskoj ovi bataljoni su bili na okupu i oni su praktično držali garnizon u Beranama u opsadi. Bataljoni su odmah stavljeni pod komandu vojvode Lakića Vojvodića, koji je preko Avra Cemovića sprovodio sva naređenja na teritoriji Beranske nahije.

Još 1910. godine na teritoriji Crne Gore bile su formirane četiri divizije. Кolašinska i Vasojevićka brigada činile su Кolašinsku diviziju, na čijem čelu je bio Janko Vukotić.

Кomandant Vasojevićke brigade bio je Radomir Vešović. U njenom sastavu bilo je šest bataljona i to: Ljevorečki, Кraljski, Andrijevički, Velički, Polimski i Trebačko-šekularski, a uz njih i jedna brdska baterija sa četiri topa i komorski bataljon.

Crna Gora je otpočela vojne operacije protiv Turske 8. oktobra 1912. Svoje snage podijelila je na tri odreda i to: Primorski i Zetski, koji su napadali Skadar, i Istočni, koji je imao zadatak da vodi borbu za oslobođenje neoslobođenih krajeva.

Svi dobrovoljački bataljoni iz Beranske nahije ušli su u sastav Istočnog odreda. Istočni odred nalazio se tada u Кolašinu i imao je zadatak da uz pomoć polimskih ustanika oslobodi Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Plav i Gusinje. Ovaj odred je uspješno operisao prema Mojkovcu i Bijelom Polju.

Da bi spriječili prodor Durmitorske i Кolašinske brigade u Berane, Turci su pojačali isturene položaje na Tifranu i Jejevici. Andrijevačka brigada je za to vrijeme čuvala i zatvarala prolaz od Čakora, Plava i Gusinja, dok su dobrovoljački bataljoni iz beranske nahije držali u blokadi Berane, kako Turci ne bi mogli izaći iz grada.

Istočni odred je oslobodio Mojkovac i Bijelo Polje. Poslije oslobođenja ovih mjesta komandant odreda je odlučio da sa jednim dijelom svojih snaga krene uz Lim, kako bi sa dobrovoljačkim bataljonima oslobodio Berane.

Prije nego što su ove jedinice stigle do Berana dobrovoljački bataljoni su pokušali da osvoje utvrđena mjesta Tifran i Jejevice, ali bezuspješno. Beran-skim Turcima tada je stigla pomoć od Rožaja i Rugove. To pojačanje od tri hiljade Šiptara bilo je daleko brojnije od snaga Polimskog i Budimskog bataljona, koje su na ovom terenu pružale otpor.

Turci su uspjeli da prodru u Berane, pri čemu su usputno spalili Dapsiće. Na Vukašinovića lokvi, gdje su 13. oktobra vođene borbe protiv Turaka, poginulo je deset Dapsićana. Tifran i Jejevice bile su glavna turska utvrđenja. Tamo se nala-zilo pet bataljona turske vojske sa četiri topa, dok je na Jasikovcu bilo 12 topova.

Ukupne turske snage u Beranama iznosile su, prema podacima Mitra Đurišića, oko 6.000 vojnika.

Djelovi Istočnog odreda stigli su u neposrednu blizinu Tifrana i Jejevice 15. oktobra. Poslije jednočasovne borbe ova utvrđenja su osvojena i turske snage su se povukle prema Jasikovcu. Istog dana građani Berana su tražili od turske komande da preda grad. Кomandant je odbio predaju.

Međutim, vidjevši da je svaka dalja borba uzaludna, Turci su noću između 15. i 16. oktobra počeli da bježe iz grada, preko Dapsića i Zagrađa, put Rožaja. Ustanički bataljoni sa desne strane Lima napadali su Turke i uspjeli da jedan dio njihovih snaga zarobe.

Tom prilikom je zaplijenjeno mnogo ratnog materijala. Ipak, veći dio turskih snaga uspio je da se izvuče prema Rožajama. Artiljerijsko utvrđenje na Jasikovcu bilo je osvojeno 16. oktobra, čime je oslobođeno i Berane. U oslobođeni grad došao je komandant Janko Vukotić.

Dok je Istočni odred vodio borbu za oslobođenje Bijelog Polja i Berana, Andrijevička brigada je zaposjela isturene položaje prema Peći, Plavu i Gusinju. Ovoj brigadi je pošlo za rukom da zauzme utvrđene visove: Greben, Visitor i Mokru, čime su stvoreni vrlo povoljni uslovi za dalje borbe na ovom sektoru.

Poraz Turaka u Beranama, na Visitoru, Grebenu i Mokroj ukazivao je da su snage Istočnog odreda i polimskih ustanika velike. Turcima su bile jasne namjere crnogorske vojske, pa su vršili dalje koncentracije svojih jedinica za odbranu Plava, Gusinja i Metohije.

Odmah poslije oslobođenja Berana, komandant Istočnog odreda uputio je kao pojačanje Vasojevićkoj brigadi Gornjoseljski i Bučičko-vinicki bataljon ka Mokroj, a nakon dva dana Gornjomorački i Planinsko-pivski bataljon prema Plavu.

Na predlog komandanta Istočnog odreda, od dobrovoljačkih bataljona formirana je 18. oktobra Beranska brigada, koja je imala oko 3 200 boraca. Za komandanta brigade postavljen je Avro Cemović, kojem je istovremeno dodijeljen čin brigadira.

Istočni odred je zatim preduzeo operacije prema Metohiji.

Jedinice su nastupale na tri pravca. Pokret jedinica otpočeo je 18. oktobra uveče. Pravcem Berane-Rožaje-Peć nastupala je Beranska brigada, čije su jedinice 26. oktobra oslobodile Rožaje, a 28. oktobra, uz brojne žrtve, imale su borbu na Štedinu.

Кod Štedina je u sastav brigade došao Gornjoseljski bataljon. Pravcem Berane-Mokra-Rugova-Peć nastupala je glavnica Istočnog odreda.. Prethodno su na tom pravcu, 16. oktobra, Velički i Trebačko-šekularski bataljon, uz žestoke borbe, osvojili utvrđene turske karaule.

Jedinice Vasojevićke brigade nastupale su pravcem Andrijevica-Plav-Bogićevica-Dečani. Tako su 19. oktobra oslobodili Plav, a 20. oktobra Gusinje.

U daljem nastupanju, ove jedinice oslobodile su 30. oktobra Peć, 22. novembra Dečane i 5. novembra Đakovicu. Uradile su to zajedno sa srpskim jedinicama.

U novembru su Durmitorska i Кolašinska brigada preko Albanije pošle ka Skadru u sastav Zetskog odreda, a početkom januara 1913. godine i Vasojevićka (andrijevička) brigada. Ova brigada je učestvovala u borbama na sektoru Barda-njolta sve do oslobođenja Skadra 24. aprila 1913. godine.

U Balkanskom ratu sa područja Vasojevića poginulo je 11 oficira i 401 podoficir i vojnik, dok je ranjeno oko 1.080 boraca.

U ratu 1912.-1913. godine konačno je ostvarena težnja stanovništva ovog kraja za slobodom i prisajedinjenjem Crnoj Gori. Slava našim precima i oslobodiocima Berana.''-zaključio je Goran Кiković, navodi se u saopštenju “Srpske narodne odbrane Vasojevića i limske doline”.

S. R.

 

 

viskom 720x90

 

eSpona OTV EU

viskom 300x250

Društvo

Objavljeno: 19/03/2019
glas-holmije-goranu-kikovicu-urucena-gramata-od-drustva-srpska-stvarPovodom dodjele gramate istoričaru Goranu Kikoviću od strane Društva za nacionalnu kulturu I obrazovanje “Srpska stvar” iz Beograda saopštenjem se oglasio časopis ...
eSpona
Objavljeno: 17/03/2019
spalevic-za-130-godina-biogradsko-jezero-moze-nestatiProf. dr Velibor Spalević sa Odsjeka za geografiju Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore tvrdi, na osnovu sopstvenih istraživanja, da će, ako se ne ...
eSpona
Objavljeno: 16/03/2019
oo-dps-berane-najostrije-osudujemo-slucaj-zlostavljanja-medu-djecomPovodom zlostavljanja maloljetne djevojčice u Beranama saopštenjem za javnost se oglasio OO DPS. Dostavljeno saopštenje Espona integralno prenosi. Opštinski ...
eSpona
Objavljeno: 14/03/2019
vlada-premijer-markovic-ispunio-obecanje-dato-porodicama-otetih-i-stradalih-crnogorskih-gradana-u-strpcimaPovodom sastanka sa predstavnicima rodbine otetih i stradalih crnogorskih građana u Štrpcima saopštenjem za javnost se oglasio Kabinet predsjednika Vlade Crne Gore. ...
eSpona
Objavljeno: 14/03/2019
bijelo-polje-potpisan-ugovor-o-izgradnji-osnovne-i-muzicke-skoleUprava javnih radova i DOO “Unipred” potpisali su ugovor o izgradnji objekta Osnovne škole “Dušan Korać” i škole za osnovno muzičko obrazovanje u Bijelom ...
eSpona
Objavljeno: 14/03/2019
kolasin-opstini-opet-prijeti-bankrot-stanjeKolašinu ponovo prijeti vraćanje u “bankrot stanje”, napisala je u otvorenom pismu Aivo Oravu - šefu Delegacije EU u Crnoj Gori, Željka Vuksanović - bivša ...
eSpona
Objavljeno: 12/03/2019
usljed-nevremena-potrosaci-u-cetiri-opstine-na-sjeveru-drzave-bili-bez-snabdijevanja-strujomPodručje više opština na sjeveru države bilo je danas i sinoć bez urednog snabdijevanja potrošača električnom energijom. Među ostalim, samo nekoliko časova nakon ...
eSpona
Objavljeno: 11/03/2019
vukadin-bozovic-imenovan-za-direktora-os-vuk-karadzicDobijenom saglasnošću ministra prosvjete, za direktora JU OŠ “Vuk Karadžić” u Beranama imenovan je Vukadin Božović. Saglasnost Damira Šehovića- ministra prosvjete, ...
eSpona
Objavljeno: 10/03/2019
petnaestog-marta-goran-kikovic-dobija-povelju-pocasni-gradanin-opstine-nova-crnjaIstoričaru i potpredsjedniku SO Berane, Goranu Kikoviću će u petak, 15. marta biti uručena Povelja počasnog građanina Opštine Nova Crnja. Ta opština se nalazi u ...
eSpona
Objavljeno: 09/03/2019
kolasin-duplirali-iznose-za-socijalnu-pomocZa jednokratne socijalne pomoći, prema Nacrtu odluke o budžetu Opštine Kolašin, izvršna vlast je planirala ove godine da potroši 14.000 eura, što je duplo više nego ...
eSpona
Objavljeno: 08/03/2019
pljevlja-rtv-emituje-eksperimentalni-programTelevizija Pljevlja počela je emitovanje eksperimentalnog programa, devet mjeseci nakon što su u maju prošle godine izgorjele prostorije i oprema lokalnog javnog ...
eSpona
Objavljeno: 07/03/2019
povodom-smrti-nikole-nikice-vujadinovica-odrzana-komemorativna-sjednicaPovodom smrti Nikole - Nikice Vujedinovića - istaknutog sportskog i društvenog radnika, utemeljivača stonog tenisa u Beranama i Crnoj Gori, jutros je u ...
eSpona
Objavljeno: 07/03/2019
uskoro-nastavak-radova-na-putu-petnjica-beraneGeometri građevinske firme Bemax, ovih dana su na terenu. Oni na putnom pravcu Polica – Budimlja snimaju teren radi eksproprijacije koju je neophodno obaviti, kako ...
eSpona
Objavljeno: 06/03/2019
javni-poziv-za-ucesce-u-projektu-kada-znas-mozes-lako-do-euPovodom realizacije projekta “Kada znaš, možeš lako do EU”, Javnim pozivom se ogalsila NVO “Sjeverna zemlja”. Dostavljeni Poziv Espona integralno prenosi. NVO ...
eSpona
Objavljeno: 05/03/2019
rozaje-dobija-nove-uliceUprava javnih radova ugovorila je nastavak rekonstrukcije gradskih saobraćajnica u opštini Rožaje, koja će biti finansirana sredstvima iz kapitalnog ...
eSpona
Objavljeno: 04/03/2019
saglasnost-za-direktore-skola-dobili-zarko-raicevic-milutin-golubovic-i-boban-dosljakDobijenom saglasnošću ministra prosvjete imenovana su još dva direktora beranskih osnovnih i srednjih škola, kao i jedna za vršioca dužnosti. U proceduri je izbor i ...
eSpona
Objavljeno: 02/03/2019
bijelo-polje-clanovi-dackog-parlamenta-dobrovoljno-dali-krvČlanovi Đačkog parlamenta Elektro ekonomske škole u Bijelom Polju, dobrovoljno su dali krv. Tako su. demonstrirajući humanizam, ti mladi ljudi položili jedan od ...
eSpona
Objavljeno: 01/03/2019
bijelo-polje-dobija-bazenNakon što je lokalna Direkcija za izgradnju i investicije dobila urbanističko-tehničke uslove i na tenderu izabrala projektanta i revidenta, priča o izgradnji ...
eSpona
Objavljeno: 28/02/2019
u-crnoj-gori-pozitivan-prirodni-prirastaj-u-beranama-i-tokom-2018-vise-umrlih-nego-rodenihU 2018. godini Crna Gora je imala pozitivan prirodni priraštaj, ali je biološko pražnjenje sjevera nastavljeno i prošle godine. Tako je negativan prirodni priraštaj ...
eSpona
Objavljeno: 28/02/2019
ministarstvo-ponovo-trazi-dopunu-od-opstine-pljevlja-za-izgradnju-toplaneOpština Pljevlja ponovo je Ministarstvu održivog razvoja i turizma sredinom januara dostavila nepotpun zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju gradske ...
eSpona
Objavljeno: 27/02/2019
vecina-opstina-ne-objavljuje-kljucnu-budzetsku-dokumentacijuNovi Zakon o finansiranju lokalne samouprave, koji je donio niz novina u pogledu obaveza opština da u toku godine izvještavaju i Skupštinu opštine i javnost o tome ...
eSpona
Objavljeno: 26/02/2019
onur-babaic-imenovan-za-direktora-univerzitetskog-centra-u-beranamaRješenjem ministra prosvjete, za direktora JU „Dom učenika i studenata Berane“ imenovan je Onur Babaić. Rješenje o njegovom imenovanju ministar Damir Šehović je već ...
eSpona
Objavljeno: 26/02/2019
bijelo-polje-odrzana-tribina-u-borbi-protiv-korupcijeU Bijelom Polju je održana tribina na temu kako se odlučiti i prijaviti slučajeve korupcije. Organizator tribine, koja je održana u sali Opštine, je bila NVO ...
eSpona
Objavljeno: 24/02/2019
kolasin-vandali-ponovo-haraju-setalistem-pored-tareKolašinsko šetalište pored Tare ponovo je bilo na meti vandala, a ovog puta oštećena je rasvjeta. Polomljeno je više od 10 svjetiljki, pa se pretpostavlja da je ...
eSpona
Objavljeno: 23/02/2019
bjelopoljci-nastavili-sa-kampanjom-spasi-zivot-daruj-krvU organizaciji Dobrovoljnih davaoca krvi Bijelog Polja, prije dva dana je u Opštoj bolnici u tom gradu održana treća po redu akcija davanja krvi. Tako je ...
eSpona
Objavljeno: 22/02/2019
umro-je-milenko-pantovic-bivsi-predsjednik-beranske-opstineNakon kraće i teške bolesti u Beogradu je umro Milenko Pantović (75) - istaknuti društveno-politički radnik iz Berana. Pokojni Pantović biće sahranjen u nedjelju, ...
eSpona
Objavljeno: 22/02/2019
petnjica-otvoreni-izgradeni-sportski-tereniMinistar sporta i mladih Nikola Janović i Samir Agović- predsjednik Opštine Petnjica, juče su svečano otvorili novoizgrađene sportske terene u mjestu Godočelje, u ...
eSpona
Objavljeno: 21/02/2019
ponisten-tender-za-idejno-rjesenje-autoputa-od-andrijevice-do-boljaraKomisija za kontrolu postupka javnih nabavki poništila je, po službenoj dužnosti, nabavku usluge izrade idejnog rješenja dionice autoputa ...
eSpona
Objavljeno: 21/02/2019
pljevlja-od-gradske-pijace-ostala-pustinjaGradska pijaca u Pljevljima je orunula i nefunkcionalna i sve je manje pristupačna građanima i trgovcima, a na zelenoj pijaci gotovo da nema nijednog većeg ...
eSpona
Objavljeno: 20/02/2019
andrijana-vucetic-obadovic-nova-direktorica-muzicke-skole-u-beranamaProfesorica Andrijana Vučetić Obadović je nova direktorica Muzičke škole u Beranama. Ona će na toj funkciji naslijediti Marselu Kastratović, koja je tu dužnost ...
eSpona
Objavljeno: 20/02/2019
otvorene-prostorije-omladinskog-klubaRenovirane prostorije Omladinskog kluba u Beranama danas su svečano otvorene. Prostorije se nalaze u objektu Stadiona malih sportova, a svečano su ih otvorili ...
eSpona
Objavljeno: 19/02/2019
tokom-2018-godine-najmanje-razvoda-bilo-na-sjeveru-drzaveTokom protekle godine u Crnoj Gori sklopljeno je ukupno 3.207 brakova, dok su se razvela 693 para, pokazuju najnoviji podaci Monstata. To znači da se u odnosu na ...
eSpona
Objavljeno: 18/02/2019
potpisan-ugovor-o-rekonstrukciji-puteva-u-gusinjuUprava javnih radova potpisala je ugovore sa domaćim firmama u vrijednosti od skoro 200.000 eura, za poboljšanje kvaliteta putne infrastrukture u Gusinju i ...
eSpona
Objavljeno: 17/02/2019
u-petnjici-angazovani-na-regulaciji-popce-i-otpadnih-vodaU petnjičkoj lokalnoj upravi intezivno se radi na pripremi izrade projektne dokumentacije za obaloutvrdu rijeke Popče i izradu projektne dokumentacije za otpadne ...
eSpona
Objavljeno: 17/02/2019
bjelopoljke-plesale-protiv-nasilja-nad-zenamaU okviru manifestacije ''Milijarda pleše'', koja promoviše bobru protiv nasilja nad ženama, Bjelopoljke su učestvujući u plesu, dale doprinos toj globalnoj akciji. ...
eSpona
Objavljeno: 16/02/2019
u-bijelom-polju-otvorena-kancelarija-za-besplatnu-pravnu-pomocPovodom realizacije projekta „Jačanje sistema besplatne pravne pomoći u Opštini Bijelo Polje“, saopštenjem se oglasila NVO „Evropski omladinski centar Crne Gore“. ...
eSpona
Objavljeno: 15/02/2019
u-pljevljima-ce-da-ruse-dotrajale-kuceOpština Pljevlja pokrenuće procedure uklanjanja dotrajalih kuća i privremenih objekata, koji ruže izgled grada i predstavljaju opasnost za prolaznike. To je najavio ...
eSpona
Objavljeno: 14/02/2019
petnjica-posljednji-snijeg-izazvao-problem-gradanimaSnijeg koji je preksinoć padao na području petnjičke opštine, izazvao je brojne problem građanima Bihora. Usljed pada stabala na puteve, nekoliko njih juče je bilo ...
eSpona
Objavljeno: 14/02/2019
sest-domova-zdravlja-sa-sjevera-drzave-nije-imalo-donacijeOko milion eura vrijednost je opreme, materijala, aparata i ljekova koje su crnogorske zdravstvene ustanove dobile tokom 2018. godine. Prema podacima Ministarstva ...
eSpona
Objavljeno: 13/02/2019
u-plavu-i-gusinju-odrzana-skola-vocarstvaU okviru Zimske škole poljoprivrede koju tradicionalno organizuje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, predstavnici Odjeljenja za savjetodavne poslove u ...
eSpona
Objavljeno: 13/02/2019
bjelopoljci-dobrovoljno-davali-krvPredstavnici Crkvene opštine i Bratstva pravoslavne omladime učestvovali su u akciji dobrovoljnog davanja krvi. Akcija je obavljena u Opštoj bolnici u Bijelom ...
eSpona
Objavljeno: 10/02/2019
janovic-najavio-nova-ulaganja-na-sjeveruMinistar sporta, Nikola Janović najavio je nastavak ulaganja u izgradnju i adaptaciju sportskih objekata. On je naveo da će se raditi na još dinamičnijoj ...
eSpona
Objavljeno: 10/02/2019
sve-izrazenija-migracija-gradana-sa-sjevera-drzaveNegativan migracioni saldo prošle godine imalo je ukupno 13 opština, uglavnom sa sjevera Crne Gore, pokazuju posljednji podaci MONSTAT-a. Od pet opština u kojima je ...
eSpona
Objavljeno: 08/02/2019
kolasin-ostaje-bez-tango-kampaCrna Gora i Kolašin ostaju bez Tango kampa, najznačajnije kulturno-turističke manifestacije kad je u pitanju sjever zemlje, saopštili su organizatori. Tango kamp ...
eSpona
Objavljeno: 08/02/2019
vandali-u-beranama-sadnice-tuje-polivali-masinskim-uljemU centralnom gradskom parku u Beranama, u noći između utorka i srijede, nepoznati počinioci su uništili 30 sadnica tuje. Oni su za taj vandalski čin upotrijebili ...
eSpona
Objavljeno: 07/02/2019
novi-ciklus-radionica-o-pozitivnom-roditeljstvuU Domu zdravlja Berane u toku je prijavljivanje roditelja za novi ciklus radionica u okviru programa Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje (Parenting for Lifelong ...
eSpona
Objavljeno: 07/02/2019
pljevlja-u-2019-godini-vece-naknade-za-novorodencadOpština Pljevlja planira da u ovoj godini poveća novčana davanja za novorođenčad. Sekretarka za društvene delatnosti Emina Salihović kazala je da je u ...
eSpona
Objavljeno: 06/02/2019
kolasin-bivsi-celnici-opstine-se-sjetili-da-nisu-odmaraliNa ime navodno neiskorištenih godišnjih odmora, funkcionerima i starjšenima bivše kolašinske vlasti izdvojeno za isplatu iz opštinske kase više od 5.000 eura. Ta ...
eSpona
Objavljeno: 06/02/2019
sjever-trbuhom-za-kruhom-na-jugU 16 od 23 crnogorske opštine zabilježen je negativni prirodni priraštaj, od čega čak 12 na sjeveru zemlje. Pljevlja prednjače sa negativnim prirodnim priraštajem ...
eSpona
Objavljeno: 05/02/2019
beranci-organizuju-humanitarni-koncert-za-lijecenje-oboljelog-brana-kikovicaGrupa građana Berana pokrenula je akciju prikupljanja pomoći za liječenje oboljelog Brana Kikovića (28) kojem je potrebno obaviti hitnu transplataciju bubrega za ...
eSpona