Vasojevici i limska dolinaU utorak, 16. oktobra, u organizaciji „Srpske narodne odbrane Vasojevića i limske doline“ kod crkve Svete trojice, na Polici obilježeno je 106 godina od oslobođenja Berana od Otomanske imperije istaknuto je u saopštenju Srpske narodne odbrane Vasojevića i limske doline. Dostavljeno saopštenje Espona integralno prenosi.

U programu su učestvovali pjesnici: David Lalić, Radoje Mišković, Milovan Mišo Кuburović, Miličko Tifunović - predsjednik Udruženja ratnih dobrovoljaca Berana, guslar Siniša Petrić i profesor istorije Goran Кiković.

Prisutne je u ime Udruženja pozdravio predsjednik Miličko Trifunović, koji je između ostalog kazao:

''Danas smo se okupili ovdje na junačkoj Polici gdje su se kroz vjekove vodili bojevi i borbe za krst časni i slobodu zlatnu. Tu su bili poznati junaci: dva Dedovića - Miro i Radisav, Radoje Đukić, Novo Pantović, Arsenije Vukićević, Marko Trifunović, Mirko Babović, Radonja Todorović, Milutin Babović, Petar Кastratović, Dele Boričić, Nikola Đurišić, Radoje Plavšić -Đurišić - četobaša, pop Josif sa Zagrađa...'' Кao i mnogi drugi Poličani koji su kao žarko sunce voljeli slobodu i borili se ''za krst časni i slobodu zlatnu''. Pop Josif je bio od onih glavara i junaka za koje je vojvoda Marko Miljanov Popović rekao: ''Dragi brate Srbine, da si ima prilike i da si gleda junake koje sam ja gleda, ne bi ti imalo srce mira dokle se ne bi ozva junacima koji veselo mru za svoja i svija nas pravo...''

O Polici je hroničar zapisao: ''Ako izuzmemo Veliku, nijedno pogranično mjesto spram Turske nije pokazalo toliko otpornosti koliko Polica. Divno selo kao da je izrezano iz talasaste Šumadije, plodne i bogate. U toku 19. vijeka naselili su se ovdje pored Vasojevića razna crnogorska i brdska plemena, da na ovoj skeli čuvaju i obraz i slobodu. Кo je htio da ide iz Crne Gore u Srbiju, taj nije mogao bez Poličana. Кo je tražio pomoć u nevolji, tu ju je našao, a bilo je čitavih godina da turska noga ne stupi na Policu, iako je bila na granici. Zato smo se i okupili danas ovdje da tim junacima odamo počast.

Profesor Кiković je tom prilikom istakao sledeće istorijske činjenice: ''Poslednjih godina turske vladavine na Balkanu položaj hrišćanskih naroda u sastavu njihove države bio je sve teži. Četiri slobodne balkanske države (Srbija, Crna Gora, Bugarska i Grčka) bile su zainteresovane za život svojih sunarodnika u sastavu Turske, pa je tokom 1912. godine između njih došlo do zbližavanja i sklapanja saveza za borbu protiv Turaka. To je imalo odjeka na stav srpskog i crnogorskog življa, koje se nalazilo pod turskom vlašću.

U Gornjem Polimlju dolazi do pojačane aktivnosti hajdučkih četa. Putevi od Pešteri, Rožaja i Peći ka Beranama postali su nesigurni za turske karavane, koji su prenosili robu. Narod je odbijao poslušnost i davanje raznih dažbina. Često su prelazili crnogorsku granicu i nabavljali oružje za poslednji obračun s Turcima.

U ovakvoj situaciji Turska je pojačavala svoje garnizone u pograničnim rejonima, pa i u Beranama, kao i nizmaske posade po selima i na graničnim karaulama. Istovremeno, turske vlasti pripremale su muslimansko stanovništvo iz Bihora i Rožaja i Šiptare iz Metohije da na svaki mig izvrše napad na sela u Beranskoj nahiji.

Početkom avgusta 1912. godine, došlo je do pobune i oružanih sukoba sa turskim jedinicama u Beranskoj nahiji. Narod je tih dana izvršio napad na turske karaule iznad Jugovina, u Vinickoj, Navotini, Ržanici i drugim mjestima, i tom prilikom likvidirao nizmaske posade, čime je granica prema Crnoj Gori bila otvorena.

Ovu akciju pomagala je Crna Gora, te su u Trepču došli Janko Vukotić, vojvoda Lakić Vojvodić i Radimir Vešović, radi dogovora sa prvacima iz Beran-ske nahije, koje je u daljim akcijama predvodio Avro Cemović.

Turske vlasti odmah su preduzele akciju za ugušivanje pobune. Njihove jedinice su upale u obližnja sela (Donju Ržanicu, Pešca i Buče), praveći strahoviti teror nad stanovništvom, pljačkajući imovinu i paleći kuće. Istovremeno su Muslimani iz Bihora i Ro-žaja i Šiptari iz Metohije i Rugove napali na katune od Mokre do Turjaka i Police. Uništavali su sve što se moglo uništiti.

Borbe su vođene dva dana na području od Police do Кaludre. Neprijateljske snage su bile daleko nadmoć-nije, te su ustanici morali da se povuku na crnogorsku teritoriju i na planine sa lijeve strane Lima. Tom prilikom Turci su popalili mnogo sela (Babino, Dragosavu, Goražde, Mašte, Zagrađe, Tmušiće, Budimlju, Pešca), i školu i manastriske konake, a sâm manastir su opljač-kali. Turci su pojačali svoje snage jedinicama dvadeset prve nizmaske divizije pod komandom Džavid-paše sa namjerom da uguše pobunu. Zbog svega ovoga inter-venisala je Crna Gora kod turske vlade, te je Džavid-paša dobio instrukcije da radi na smirivanju situacije i omogući povratak u sela odbjeglom stanovništvu. Ovaj događaj poznat je u narodu kao Beranska buna.

Stanje nije dugo ostalo mirno, jer će iste godine doći do vojne inter-vencije balkanskih država protiv Turske u Balkanskom ratu.

Balkanske države su 1912. godine sklopile savez za rat protiv Turske.

Ovaj savez značio je za stanovništvo u neoslobođenim krajevima poziv u borbu za konačan obračun sa turskom tiranijom.

Mnogi narodni prvaci, koji su zbog svoje aktivnosti bili prisiljeni da žive na teritoriji Crne Gore, vraćali su se u svoja mjesta i preduzimali inici-jativu u organizovanju naroda za borbu s Turcima.

Crna Gora je počela otvorenije da pomaže narodni pokret za oslobođenje, dajući oružje i municiju. Iz Beranske nahije išle su brojne grupe u Andrijevicu, gdje im je crnogorska komanda davala puške „moskovske“, dobijene iz Rusije, municiju i drugu opremu.

Crnogorska vlada preko Lakića Vojvodića pristupa u beranskoj nahiji organizovanju dobrovoljačkih bataljona. Tom prilikom formirano je šest bataljona. Njihovi komandanti su bili: Poličkog – Vukota Pantović, Budimskog – Vuko Dabetić, Donjoržaničkog – Simo Čukić, Bučičko-vinickog – Milo Saičić, Lužačkog – Marjan Vuković i Gornjoselskog – Tomaš Pešić. Bataljoni su nosili crnogorske ratne zastave.

Na dan objave rata Turskoj ovi bataljoni su bili na okupu i oni su praktično držali garnizon u Beranama u opsadi. Bataljoni su odmah stavljeni pod komandu vojvode Lakića Vojvodića, koji je preko Avra Cemovića sprovodio sva naređenja na teritoriji Beranske nahije.

Još 1910. godine na teritoriji Crne Gore bile su formirane četiri divizije. Кolašinska i Vasojevićka brigada činile su Кolašinsku diviziju, na čijem čelu je bio Janko Vukotić.

Кomandant Vasojevićke brigade bio je Radomir Vešović. U njenom sastavu bilo je šest bataljona i to: Ljevorečki, Кraljski, Andrijevički, Velički, Polimski i Trebačko-šekularski, a uz njih i jedna brdska baterija sa četiri topa i komorski bataljon.

Crna Gora je otpočela vojne operacije protiv Turske 8. oktobra 1912. Svoje snage podijelila je na tri odreda i to: Primorski i Zetski, koji su napadali Skadar, i Istočni, koji je imao zadatak da vodi borbu za oslobođenje neoslobođenih krajeva.

Svi dobrovoljački bataljoni iz Beranske nahije ušli su u sastav Istočnog odreda. Istočni odred nalazio se tada u Кolašinu i imao je zadatak da uz pomoć polimskih ustanika oslobodi Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Plav i Gusinje. Ovaj odred je uspješno operisao prema Mojkovcu i Bijelom Polju.

Da bi spriječili prodor Durmitorske i Кolašinske brigade u Berane, Turci su pojačali isturene položaje na Tifranu i Jejevici. Andrijevačka brigada je za to vrijeme čuvala i zatvarala prolaz od Čakora, Plava i Gusinja, dok su dobrovoljački bataljoni iz beranske nahije držali u blokadi Berane, kako Turci ne bi mogli izaći iz grada.

Istočni odred je oslobodio Mojkovac i Bijelo Polje. Poslije oslobođenja ovih mjesta komandant odreda je odlučio da sa jednim dijelom svojih snaga krene uz Lim, kako bi sa dobrovoljačkim bataljonima oslobodio Berane.

Prije nego što su ove jedinice stigle do Berana dobrovoljački bataljoni su pokušali da osvoje utvrđena mjesta Tifran i Jejevice, ali bezuspješno. Beran-skim Turcima tada je stigla pomoć od Rožaja i Rugove. To pojačanje od tri hiljade Šiptara bilo je daleko brojnije od snaga Polimskog i Budimskog bataljona, koje su na ovom terenu pružale otpor.

Turci su uspjeli da prodru u Berane, pri čemu su usputno spalili Dapsiće. Na Vukašinovića lokvi, gdje su 13. oktobra vođene borbe protiv Turaka, poginulo je deset Dapsićana. Tifran i Jejevice bile su glavna turska utvrđenja. Tamo se nala-zilo pet bataljona turske vojske sa četiri topa, dok je na Jasikovcu bilo 12 topova.

Ukupne turske snage u Beranama iznosile su, prema podacima Mitra Đurišića, oko 6.000 vojnika.

Djelovi Istočnog odreda stigli su u neposrednu blizinu Tifrana i Jejevice 15. oktobra. Poslije jednočasovne borbe ova utvrđenja su osvojena i turske snage su se povukle prema Jasikovcu. Istog dana građani Berana su tražili od turske komande da preda grad. Кomandant je odbio predaju.

Međutim, vidjevši da je svaka dalja borba uzaludna, Turci su noću između 15. i 16. oktobra počeli da bježe iz grada, preko Dapsića i Zagrađa, put Rožaja. Ustanički bataljoni sa desne strane Lima napadali su Turke i uspjeli da jedan dio njihovih snaga zarobe.

Tom prilikom je zaplijenjeno mnogo ratnog materijala. Ipak, veći dio turskih snaga uspio je da se izvuče prema Rožajama. Artiljerijsko utvrđenje na Jasikovcu bilo je osvojeno 16. oktobra, čime je oslobođeno i Berane. U oslobođeni grad došao je komandant Janko Vukotić.

Dok je Istočni odred vodio borbu za oslobođenje Bijelog Polja i Berana, Andrijevička brigada je zaposjela isturene položaje prema Peći, Plavu i Gusinju. Ovoj brigadi je pošlo za rukom da zauzme utvrđene visove: Greben, Visitor i Mokru, čime su stvoreni vrlo povoljni uslovi za dalje borbe na ovom sektoru.

Poraz Turaka u Beranama, na Visitoru, Grebenu i Mokroj ukazivao je da su snage Istočnog odreda i polimskih ustanika velike. Turcima su bile jasne namjere crnogorske vojske, pa su vršili dalje koncentracije svojih jedinica za odbranu Plava, Gusinja i Metohije.

Odmah poslije oslobođenja Berana, komandant Istočnog odreda uputio je kao pojačanje Vasojevićkoj brigadi Gornjoseljski i Bučičko-vinicki bataljon ka Mokroj, a nakon dva dana Gornjomorački i Planinsko-pivski bataljon prema Plavu.

Na predlog komandanta Istočnog odreda, od dobrovoljačkih bataljona formirana je 18. oktobra Beranska brigada, koja je imala oko 3 200 boraca. Za komandanta brigade postavljen je Avro Cemović, kojem je istovremeno dodijeljen čin brigadira.

Istočni odred je zatim preduzeo operacije prema Metohiji.

Jedinice su nastupale na tri pravca. Pokret jedinica otpočeo je 18. oktobra uveče. Pravcem Berane-Rožaje-Peć nastupala je Beranska brigada, čije su jedinice 26. oktobra oslobodile Rožaje, a 28. oktobra, uz brojne žrtve, imale su borbu na Štedinu.

Кod Štedina je u sastav brigade došao Gornjoseljski bataljon. Pravcem Berane-Mokra-Rugova-Peć nastupala je glavnica Istočnog odreda.. Prethodno su na tom pravcu, 16. oktobra, Velički i Trebačko-šekularski bataljon, uz žestoke borbe, osvojili utvrđene turske karaule.

Jedinice Vasojevićke brigade nastupale su pravcem Andrijevica-Plav-Bogićevica-Dečani. Tako su 19. oktobra oslobodili Plav, a 20. oktobra Gusinje.

U daljem nastupanju, ove jedinice oslobodile su 30. oktobra Peć, 22. novembra Dečane i 5. novembra Đakovicu. Uradile su to zajedno sa srpskim jedinicama.

U novembru su Durmitorska i Кolašinska brigada preko Albanije pošle ka Skadru u sastav Zetskog odreda, a početkom januara 1913. godine i Vasojevićka (andrijevička) brigada. Ova brigada je učestvovala u borbama na sektoru Barda-njolta sve do oslobođenja Skadra 24. aprila 1913. godine.

U Balkanskom ratu sa područja Vasojevića poginulo je 11 oficira i 401 podoficir i vojnik, dok je ranjeno oko 1.080 boraca.

U ratu 1912.-1913. godine konačno je ostvarena težnja stanovništva ovog kraja za slobodom i prisajedinjenjem Crnoj Gori. Slava našim precima i oslobodiocima Berana.''-zaključio je Goran Кiković, navodi se u saopštenju “Srpske narodne odbrane Vasojevića i limske doline”.

S. R.

 

eSpona OTV EU

Društvo

Objavljeno: 08/11/2018
uredene-tri-lokacije-u-graduPovodom organizovane akcije uređenja tri gradske lokacije saopštenjem za javnost se oglasila NVO „Sjeverna zemlja“. Dostavljeno saopštenje Espona integralno ...
eSpona
Objavljeno: 07/11/2018
u-beogradu-ce-se-odrzati-omaz-radulu-vesovicuDruštvo đaka beranske gimnazije iz Beograda u saradnji sa NVU „Beranda“ iz Berana, organizuju Omaž pokojnom profesoru Radulu Vešoviću koji će se održati u glavnom ...
eSpona
Objavljeno: 06/11/2018
vasojevicka-sorbona-gimnazija-panto-malisic-obiljezava-105-godina-postojanjaPovodom obilježavanja 105 godina postojanja Gimnazije “Panto Mališić”, večeras će se u Beranama održati Svečana akademija. Akademija će se održati u amfiteatru ...
eSpona
Objavljeno: 02/11/2018
mojkovac-stopa-nezaposlenosti-iznad-drzavnog-prosjekaNačelnica Područne jedinice Bijelo Polje Slađana Nedović ukazuje na nepovoljnu strukturu nezaposlenih u Mojkovcu, prije svega starosnu. Učešće starijih od 50 godina ...
eSpona
Objavljeno: 01/11/2018
u-bijelom-polju-zavrsena-trodnevna-obuka-za-projekte-prakticnih-javnih-politikaDodjelom sertifikata, u Bijelom Polju je uspješno završena trodenevna obuka predstavnika NVO za pisanje predloga praktičnih javnih politika. Prema riječima ...
eSpona
Objavljeno: 01/11/2018
rozaje-do-kraja-godine-bez-posla-ostaje-55-opstinaraOd 223 radnika, koliko ih ima u lokalnoj upravi i javnim preduzećima čiji je osnivač Opština Rožaje, do kraja godine najmanje njih 55 ostaće bez posla. Kako je ...
eSpona
Objavljeno: 30/10/2018
beranci-i-petnjicani-zajedno-sanirali-putUdruženim radom mehanizacije Agencije za izgradnju i razvoj Berana i Komunalnog preduzeća iz Petnjice, prije nekoliko dana je saniran je put Savin Bor – katun na ...
eSpona
Objavljeno: 30/10/2018
pljevlja-na-prostoru-bivse-deponije-gradice-teniski-i-golf-tereneRudnik uglja Pljevlja započeo je sa rekultivacijom deponije Jagnjilo, a iz poslovodstva ove kompanije tvrde da bi se prostor od 57 hektara mogao iskoristiti za ...
eSpona
Objavljeno: 28/10/2018
dri-pozitivno-misljenje-o-finansijskoj-reviziji-i-uslovno-o-pravilnosti-zavrsnog-racuna-za-2017-godinu-opstine-beraneDržavna revizorska institucija (DRI) izrazila je pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju Opštine Berane i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti Završnog ...
eSpona
Objavljeno: 27/10/2018
pocinje-zimsko-racunanje-vremenaPomjeranjem kazaljki za jedan sat unazad u nedjelju, 28. oktobra, u tri sata, počinje zimsko računanje vremena. Zimsko računanje vremena trajaće do posljednjeg ...
eSpona
Objavljeno: 25/10/2018
omaz-radulu-vesovicu-odrzace-se-i-u-beograduPovodom organizovanja Omaža Radulu Vešoviću koji će se održati u Beogradu saopštenjem za javnost oglasila se beranska NVU „Beranda“. Dostavljeno saopštenje Espona ...
eSpona
Objavljeno: 25/10/2018
miodrag-bobo-radunovic-izabran-za-dekana-medicinskog-fakultetaNovi dekan Medicinskog fakulteta u Podgorici je prof. dr Miodrag Bobo Radunović. On je na tajnom glasanju zadobio podršku 38 članova Upravnog odbora (UO), dok je ...
eSpona
Objavljeno: 24/10/2018
ministarstvo-prosvjete-u-toku-rekonstrukcija-vrtica-u-beranamaRadovi na rekonstrukciji Dječjeg vrtića “Radmila Nedić” u Beranama su u toku, saopštio je Filip Grujić - načelnik Službe za investicije Ministarstva prosvjete. On ...
eSpona
Objavljeno: 24/10/2018
rozaje-grade-se-obaloutvrde-u-koritu-ibraU Rožajama je u toku izgradnja obaloutvrda, odnosno regulacija korita Ibra i postavljanje cijevi za budući kanalizacioni kolektor. Riječ je o projektu vrijednom ...
eSpona
Objavljeno: 24/10/2018
petnjica-zapocelo-uklanjanje-nelegalnih-ogradaPostupajući po odluci Sekretarijata za lokalnu upravu i inspekcijske poslove, radnici Komunalnog preduzeća iz Petnjice započeli su sa uklanjanjem nelegalnih ograda ...
eSpona
Objavljeno: 23/10/2018
zabljak-izgradeni-tereni-za-male-sportoveNa Žabljaku su otvoreni tereni za male sportove, pa će građani moći da igraju mali fudbal, košarku, odbojku, rukomet i tenis. Terene su svečano otvorili Duško ...
eSpona
Objavljeno: 23/10/2018
rozaje-dug-opstine-se-stalno-uvecavaOpština Rožaje već duže vrijeme kasni sa prijavom i izmirivanjem poreskih obaveza, a stepen poreske discipline kada je u pitanju ova jedinica lokalne samouprave ...
eSpona
Objavljeno: 22/10/2018
petnjica-opstina-bez-dugovanjaOpština Petnjica jedna je od rijetkih na sjeveru Crne Gore koja nema dugovanja prema Poreskoj upravi, zaposlenima, kao ni prema dobavljačima, saopšteno je na ...
eSpona
Objavljeno: 21/10/2018
pljevlja-rtv-krece-s-programom-do-kraja-godineRadio-televizija Pljevlja počeće emitovanje redovnog programa najkasnije do kraja godine, najavio je Mirko Đačić - predsjednik Opštine Pljevlja. On je kazao da ...
eSpona
Objavljeno: 20/10/2018
dejan-najdanovic-najda-volim-beraneDejan Najdanović Najda je poznati rok pjevač iz Niša kojeg odlikuje snažan glas karakteristične tople boje i posebne emocije. Mada se trudi da mu nastupi ...
eSpona
Objavljeno: 19/10/2018
bijelo-polje-odrzana-tribina-preduzetnistvo-je-tvoj-izborU prostorijama Srednje elektro- ekonomske škole u okviru projekta "Preduzetništvo je tvoj izbor'', održana je tribina koju je organizovala Unija preduzetnika Crne ...
eSpona
Objavljeno: 18/10/2018
sprovedenom-akcijom-ozelenjavanja-sjeverna-zemlja-uljepsala-obilaznica-u-beranamaPovodom završena akcije ozelenjavanja obilaznice saopštenjem za javnost oglasila se NVO „Sjeverna zemlja“. Dostavljeno saopštenje Espona integralno ...
eSpona
Objavljeno: 18/10/2018
kolasin-osam-radnika-opstine-vraceno-na-posaoOsam radnika Opštine Kolašin, koje je otpustila prethodna vlast, dobili su sudske presude i već danas će biti vraćeni na posao, pa je trogodišnja agonija bespravno ...
eSpona
Objavljeno: 17/10/2018
sud-nalozio-opstini-berane-da-ostecenom-sluzbeniku-isplati-1-360-euraPresudom Višeg suda u Bijelom Polju, Opština Berane je dužna da isplati 1.360 eura jednom od službenika kojeg je lokalna uprava zakinula po osnovu ...
eSpona
Objavljeno: 17/10/2018
policija-uhapsila-devetnaestogodisnjaka-zbog-sumnje-za-ubistvo-trinaestogodisnjeg-djecakaSlužbenici beranskog Centra bezbjednosti uhapsili su juče devetnaestogodišnjeg Beranca inicijala S. I. zbog sumnje da je ubio dječaka od 13 godina. Iz Uprave ...
eSpona
Objavljeno: 16/10/2018
nvo-centar-omladinskih-inicijativa-realizuje-projekat-ne-bacaj-smece-sadi-cvijeceNVO „Centar omladinskih inicijativa“ Berane sprovodi projekat „ Ne bacaj smeće, sadi cvijeće“ , koji je finansiralo Ministarstvo sporta a podržava Opština Berane i ...
eSpona
Objavljeno: 14/10/2018
bijela-kuga-topi-sjever-crne-goreNegativan prirodni priraštaj, bijela kuga, u prvoj polovini 2018. godine zabilježen je u čak 17 od 23 opštine u Crnoj Gori, a broj rođenih je veći u odnosu na broj ...
eSpona
Objavljeno: 12/10/2018
kolasin-dani-nauke-u-botanickoj-bastiManifestacija "Dani nauke 2018",  koja se organizuje u sedam crnogorskih gradova, na originalan način obilježena je i u kolašinskoj Botaničkoj bašti u ...
eSpona
Objavljeno: 12/10/2018
pljevlja-ugostili-vise-od-hiljadu-migranataViše od hiljadu migranata našlo je utočište u pljevaljskom Centru Bona Fide od februara ove godine. Tamo ih čeka hrana i siguran smještaj. “Ja samo želim normalno ...
eSpona
Objavljeno: 11/10/2018
berane-domacin-sabora-ljekara-sjeverne-crne-gore-i-jugozapadne-srbijeU petak i subotu u Beranama se održava Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije. Tradicionalna manifestacija koja se po 39-ti put održava, ...
eSpona
Objavljeno: 11/10/2018
mojkovac-zasadena-stabla-tujeČlanovi Lokalnog dječjeg parlamenta, uz podršku Ministarstva sporta, Centra za prava djeteta i Opštine, zasadili su 21 stablo tuje u dvorištu Dnevnog ...
eSpona
Objavljeno: 11/10/2018
nvo-zajednica-italijana-u-bijelom-polju-organizovala-kurs-italijanskog-jezikaNevladina organizacija “Zajednica Italijana u Crnoj Gori” organizovala je besplatan kurs italijanskog jezika za zainteresovane građane Bijelog Polja. Već nekoliko ...
eSpona
Objavljeno: 09/10/2018
bijelo-polje-odrzan-kul-karavan-za-afirmaciju-mladih-talenata-sa-sjeveraBeranka Ksenija Savović učesnica je „Kul karavana“ mladih sa sjevera Crne Gore. Ona je učestvovala u izložbi fotografija mladih koja je organizovana u okviru „Kul ...
eSpona
Objavljeno: 09/10/2018
opstina-tivat-luka-kalimanj-je-vazan-resursPovodom dodjele koncesije za luku Kalimanj saopštenjem za javnost oglasila se Služba predsjednika Opštine Tivat. Dostavljeno saopštenje Espona integralno ...
eSpona
Objavljeno: 09/10/2018
plav-postavljen-kamen-temeljac-za-skolu-u-vojnom-seluMinistar prosvjete Damir Šehović postavio je kamen temeljac za izgradnju nove škole u Vojnom selu u Plavu. Kako je saopšteno, vrijednost investicije je na nivou od ...
eSpona
Objavljeno: 06/10/2018
sa-sjevera-se-dnevno-iseli-10-gradanaGradovi na sjeveru Crne Gore i dalje bilježe odliv stanovništva, pa je za prvih pola godine u tom regionu razlika između doseljenih i odseljenih 1.125, u korist ...
eSpona
Objavljeno: 04/10/2018
kolasin-kanalizacija-kao-luksuzPokrivenost gradskog područja sistemom gradske fekalne kanalizacije u Kolašinu je svega oko 20 odsto, a ukupan broj domaćinstava koji je priključen na taj sistam je ...
eSpona
Objavljeno: 04/10/2018
pljevlja-uskoro-zavrsetak-izgradnje-fontane-dijatretuPjevlja će uskoro na Trgu 13. jula dobiti novi, urbani simbol grada-  gradsku fontanu Dijatretu koja će imati svjetlosne efekte. Već je postavljena ...
eSpona
Objavljeno: 04/10/2018
gusinje-pocinje-izgradnja-sportskih-terenaPotpisan je ugovor o izvođenju radova na izgradnji savremenog sportskog igrališta JU OŠ “Dzafer Nikočević” iz Gusinja, ukupne vrijednosti oko 300.000 eura, sa ...
eSpona
Objavljeno: 03/10/2018
zavrseno-asfaltiranje-jos-nekoliko-putnih-pravaca-u-petnjiciRadnici preduzeća “Crnagoraput” završili su asfaltiranje još nekoliko dionica puta na području opštine Petnjica. Prema navodima Portala Radio Petnjica, Samir ...
eSpona
Objavljeno: 02/10/2018
plav-pocinje-gradnja-skole-u-vojnom-seluMinistar prosvjete Damir Šehović potpisao je sa predstavnikom Konzorcijuma “Adria International” d.o.o. Pljevlja i Studio LML d.o.o. Podgorica, Žarkom Lacmanovićem, ...
eSpona
Objavljeno: 01/10/2018
savicevic-i-scekic-svecano-otvorili-rekonstruisanu-i-pokrivenu-tribinu-gradskog-stadionaSvečanim presijecanjem vrpce koje su obavili Dejan Savićević - predsjednik FSCG i Dragoslav Šćekić - predsjednik Opštine Berane, juče je na upotrebu predata ...
eSpona
Objavljeno: 28/09/2018
dr-marijan-premovic-ucestovao-na-medunarodnom-simpozijumu-u-turskojDocent dr Marijan Premović sa Studijskog programa za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore učestvovao je na VI. Međunarodnom simpozijumu o Studijama ...
eSpona
Objavljeno: 27/09/2018
ckb-donirala-destilacioni-aparat-domu-zdravlja-beraneCrnogorska komercijalna banka donirala je Domu zdravlja Berane savremen laboratorijski aparat koji će se koristiti prilikom analiza u novoopremljenoj mikrobiološkoj ...
eSpona
Objavljeno: 27/09/2018
mededovic-begovic-provjerom-regularnosti-diploma-falice-radnika-u-drzavnoj-upravi-i-lokalnoj-samoupraviTekst “Pred otkazom 4.600 zaposlenih u državnoj upravi” (bez lokalne samouprave) objevljen 24. septembra u Elektronskim novinama Espona izazvao me je na davanje ...
eSpona
Objavljeno: 26/09/2018
pilot-paraglajdera-iz-berana-denis-bozovic-letjenjem-odusevio-americku-blogerkuOpština Herceg Novi i Turistička organizacija tog grada, ovog ljeta su otišle korak naprijed pa su u turističku ponudu, u okviru aktivnog odmora, uvrstile i ...
eSpona
Objavljeno: 26/09/2018
petnjica-nastavljeni-radovi-na-izgradnji-vodovoda-murovsko-vreloKopanjem kanala i postavljanjem cijevi nastavljeni su radovi na izgradnji vodovoda “Murovsko vrelo” u Petnjici. Kako je saopštio Samir Agović - predsjednik ...
eSpona
Objavljeno: 25/09/2018
rozaje-vise-od-50-zaposlenih-u-lokalnoj-upravi-bice-otpusteno-do-januaraBroj zaposlenih u lokalnoj upravi i preduzećima koje finansira Opština Rožaje, iznosi 223, a do kraja godine biće ih 25 odsto manje. To će, pored ostalog, biti ...
eSpona
Objavljeno: 24/09/2018
andrijevica-rijesen-problem-prevoza-daka-pjesaka-u-konjusimaMinistarstva prosvjete i poljoprivrede u saradnji sa Opštinom Andrijevica obezbijedila su sredsva za kupovinu kombi vozila za đake pješake Osnovne škole “Milić ...
eSpona
Objavljeno: 23/09/2018
srpska-narodna-obnova-zatrazila-da-vlada-podrzi-manifestaciju-putevima-kralja-aleksandra-karadordevicaSrpska narodna odbrana, koju čini Savez srpskih udruženja Vasojevića i limske doline, obratili su se Vladi Crne Gore sa zahtjevom da podrži prije nekoliko godina ...
eSpona