Vasojevici i limska dolinaU utorak, 16. oktobra, u organizaciji „Srpske narodne odbrane Vasojevića i limske doline“ kod crkve Svete trojice, na Polici obilježeno je 106 godina od oslobođenja Berana od Otomanske imperije istaknuto je u saopštenju Srpske narodne odbrane Vasojevića i limske doline. Dostavljeno saopštenje Espona integralno prenosi.

U programu su učestvovali pjesnici: David Lalić, Radoje Mišković, Milovan Mišo Кuburović, Miličko Tifunović - predsjednik Udruženja ratnih dobrovoljaca Berana, guslar Siniša Petrić i profesor istorije Goran Кiković.

Prisutne je u ime Udruženja pozdravio predsjednik Miličko Trifunović, koji je između ostalog kazao:

''Danas smo se okupili ovdje na junačkoj Polici gdje su se kroz vjekove vodili bojevi i borbe za krst časni i slobodu zlatnu. Tu su bili poznati junaci: dva Dedovića - Miro i Radisav, Radoje Đukić, Novo Pantović, Arsenije Vukićević, Marko Trifunović, Mirko Babović, Radonja Todorović, Milutin Babović, Petar Кastratović, Dele Boričić, Nikola Đurišić, Radoje Plavšić -Đurišić - četobaša, pop Josif sa Zagrađa...'' Кao i mnogi drugi Poličani koji su kao žarko sunce voljeli slobodu i borili se ''za krst časni i slobodu zlatnu''. Pop Josif je bio od onih glavara i junaka za koje je vojvoda Marko Miljanov Popović rekao: ''Dragi brate Srbine, da si ima prilike i da si gleda junake koje sam ja gleda, ne bi ti imalo srce mira dokle se ne bi ozva junacima koji veselo mru za svoja i svija nas pravo...''

O Polici je hroničar zapisao: ''Ako izuzmemo Veliku, nijedno pogranično mjesto spram Turske nije pokazalo toliko otpornosti koliko Polica. Divno selo kao da je izrezano iz talasaste Šumadije, plodne i bogate. U toku 19. vijeka naselili su se ovdje pored Vasojevića razna crnogorska i brdska plemena, da na ovoj skeli čuvaju i obraz i slobodu. Кo je htio da ide iz Crne Gore u Srbiju, taj nije mogao bez Poličana. Кo je tražio pomoć u nevolji, tu ju je našao, a bilo je čitavih godina da turska noga ne stupi na Policu, iako je bila na granici. Zato smo se i okupili danas ovdje da tim junacima odamo počast.

Profesor Кiković je tom prilikom istakao sledeće istorijske činjenice: ''Poslednjih godina turske vladavine na Balkanu položaj hrišćanskih naroda u sastavu njihove države bio je sve teži. Četiri slobodne balkanske države (Srbija, Crna Gora, Bugarska i Grčka) bile su zainteresovane za život svojih sunarodnika u sastavu Turske, pa je tokom 1912. godine između njih došlo do zbližavanja i sklapanja saveza za borbu protiv Turaka. To je imalo odjeka na stav srpskog i crnogorskog življa, koje se nalazilo pod turskom vlašću.

U Gornjem Polimlju dolazi do pojačane aktivnosti hajdučkih četa. Putevi od Pešteri, Rožaja i Peći ka Beranama postali su nesigurni za turske karavane, koji su prenosili robu. Narod je odbijao poslušnost i davanje raznih dažbina. Često su prelazili crnogorsku granicu i nabavljali oružje za poslednji obračun s Turcima.

U ovakvoj situaciji Turska je pojačavala svoje garnizone u pograničnim rejonima, pa i u Beranama, kao i nizmaske posade po selima i na graničnim karaulama. Istovremeno, turske vlasti pripremale su muslimansko stanovništvo iz Bihora i Rožaja i Šiptare iz Metohije da na svaki mig izvrše napad na sela u Beranskoj nahiji.

Početkom avgusta 1912. godine, došlo je do pobune i oružanih sukoba sa turskim jedinicama u Beranskoj nahiji. Narod je tih dana izvršio napad na turske karaule iznad Jugovina, u Vinickoj, Navotini, Ržanici i drugim mjestima, i tom prilikom likvidirao nizmaske posade, čime je granica prema Crnoj Gori bila otvorena.

Ovu akciju pomagala je Crna Gora, te su u Trepču došli Janko Vukotić, vojvoda Lakić Vojvodić i Radimir Vešović, radi dogovora sa prvacima iz Beran-ske nahije, koje je u daljim akcijama predvodio Avro Cemović.

Turske vlasti odmah su preduzele akciju za ugušivanje pobune. Njihove jedinice su upale u obližnja sela (Donju Ržanicu, Pešca i Buče), praveći strahoviti teror nad stanovništvom, pljačkajući imovinu i paleći kuće. Istovremeno su Muslimani iz Bihora i Ro-žaja i Šiptari iz Metohije i Rugove napali na katune od Mokre do Turjaka i Police. Uništavali su sve što se moglo uništiti.

Borbe su vođene dva dana na području od Police do Кaludre. Neprijateljske snage su bile daleko nadmoć-nije, te su ustanici morali da se povuku na crnogorsku teritoriju i na planine sa lijeve strane Lima. Tom prilikom Turci su popalili mnogo sela (Babino, Dragosavu, Goražde, Mašte, Zagrađe, Tmušiće, Budimlju, Pešca), i školu i manastriske konake, a sâm manastir su opljač-kali. Turci su pojačali svoje snage jedinicama dvadeset prve nizmaske divizije pod komandom Džavid-paše sa namjerom da uguše pobunu. Zbog svega ovoga inter-venisala je Crna Gora kod turske vlade, te je Džavid-paša dobio instrukcije da radi na smirivanju situacije i omogući povratak u sela odbjeglom stanovništvu. Ovaj događaj poznat je u narodu kao Beranska buna.

Stanje nije dugo ostalo mirno, jer će iste godine doći do vojne inter-vencije balkanskih država protiv Turske u Balkanskom ratu.

Balkanske države su 1912. godine sklopile savez za rat protiv Turske.

Ovaj savez značio je za stanovništvo u neoslobođenim krajevima poziv u borbu za konačan obračun sa turskom tiranijom.

Mnogi narodni prvaci, koji su zbog svoje aktivnosti bili prisiljeni da žive na teritoriji Crne Gore, vraćali su se u svoja mjesta i preduzimali inici-jativu u organizovanju naroda za borbu s Turcima.

Crna Gora je počela otvorenije da pomaže narodni pokret za oslobođenje, dajući oružje i municiju. Iz Beranske nahije išle su brojne grupe u Andrijevicu, gdje im je crnogorska komanda davala puške „moskovske“, dobijene iz Rusije, municiju i drugu opremu.

Crnogorska vlada preko Lakića Vojvodića pristupa u beranskoj nahiji organizovanju dobrovoljačkih bataljona. Tom prilikom formirano je šest bataljona. Njihovi komandanti su bili: Poličkog – Vukota Pantović, Budimskog – Vuko Dabetić, Donjoržaničkog – Simo Čukić, Bučičko-vinickog – Milo Saičić, Lužačkog – Marjan Vuković i Gornjoselskog – Tomaš Pešić. Bataljoni su nosili crnogorske ratne zastave.

Na dan objave rata Turskoj ovi bataljoni su bili na okupu i oni su praktično držali garnizon u Beranama u opsadi. Bataljoni su odmah stavljeni pod komandu vojvode Lakića Vojvodića, koji je preko Avra Cemovića sprovodio sva naređenja na teritoriji Beranske nahije.

Još 1910. godine na teritoriji Crne Gore bile su formirane četiri divizije. Кolašinska i Vasojevićka brigada činile su Кolašinsku diviziju, na čijem čelu je bio Janko Vukotić.

Кomandant Vasojevićke brigade bio je Radomir Vešović. U njenom sastavu bilo je šest bataljona i to: Ljevorečki, Кraljski, Andrijevički, Velički, Polimski i Trebačko-šekularski, a uz njih i jedna brdska baterija sa četiri topa i komorski bataljon.

Crna Gora je otpočela vojne operacije protiv Turske 8. oktobra 1912. Svoje snage podijelila je na tri odreda i to: Primorski i Zetski, koji su napadali Skadar, i Istočni, koji je imao zadatak da vodi borbu za oslobođenje neoslobođenih krajeva.

Svi dobrovoljački bataljoni iz Beranske nahije ušli su u sastav Istočnog odreda. Istočni odred nalazio se tada u Кolašinu i imao je zadatak da uz pomoć polimskih ustanika oslobodi Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Plav i Gusinje. Ovaj odred je uspješno operisao prema Mojkovcu i Bijelom Polju.

Da bi spriječili prodor Durmitorske i Кolašinske brigade u Berane, Turci su pojačali isturene položaje na Tifranu i Jejevici. Andrijevačka brigada je za to vrijeme čuvala i zatvarala prolaz od Čakora, Plava i Gusinja, dok su dobrovoljački bataljoni iz beranske nahije držali u blokadi Berane, kako Turci ne bi mogli izaći iz grada.

Istočni odred je oslobodio Mojkovac i Bijelo Polje. Poslije oslobođenja ovih mjesta komandant odreda je odlučio da sa jednim dijelom svojih snaga krene uz Lim, kako bi sa dobrovoljačkim bataljonima oslobodio Berane.

Prije nego što su ove jedinice stigle do Berana dobrovoljački bataljoni su pokušali da osvoje utvrđena mjesta Tifran i Jejevice, ali bezuspješno. Beran-skim Turcima tada je stigla pomoć od Rožaja i Rugove. To pojačanje od tri hiljade Šiptara bilo je daleko brojnije od snaga Polimskog i Budimskog bataljona, koje su na ovom terenu pružale otpor.

Turci su uspjeli da prodru u Berane, pri čemu su usputno spalili Dapsiće. Na Vukašinovića lokvi, gdje su 13. oktobra vođene borbe protiv Turaka, poginulo je deset Dapsićana. Tifran i Jejevice bile su glavna turska utvrđenja. Tamo se nala-zilo pet bataljona turske vojske sa četiri topa, dok je na Jasikovcu bilo 12 topova.

Ukupne turske snage u Beranama iznosile su, prema podacima Mitra Đurišića, oko 6.000 vojnika.

Djelovi Istočnog odreda stigli su u neposrednu blizinu Tifrana i Jejevice 15. oktobra. Poslije jednočasovne borbe ova utvrđenja su osvojena i turske snage su se povukle prema Jasikovcu. Istog dana građani Berana su tražili od turske komande da preda grad. Кomandant je odbio predaju.

Međutim, vidjevši da je svaka dalja borba uzaludna, Turci su noću između 15. i 16. oktobra počeli da bježe iz grada, preko Dapsića i Zagrađa, put Rožaja. Ustanički bataljoni sa desne strane Lima napadali su Turke i uspjeli da jedan dio njihovih snaga zarobe.

Tom prilikom je zaplijenjeno mnogo ratnog materijala. Ipak, veći dio turskih snaga uspio je da se izvuče prema Rožajama. Artiljerijsko utvrđenje na Jasikovcu bilo je osvojeno 16. oktobra, čime je oslobođeno i Berane. U oslobođeni grad došao je komandant Janko Vukotić.

Dok je Istočni odred vodio borbu za oslobođenje Bijelog Polja i Berana, Andrijevička brigada je zaposjela isturene položaje prema Peći, Plavu i Gusinju. Ovoj brigadi je pošlo za rukom da zauzme utvrđene visove: Greben, Visitor i Mokru, čime su stvoreni vrlo povoljni uslovi za dalje borbe na ovom sektoru.

Poraz Turaka u Beranama, na Visitoru, Grebenu i Mokroj ukazivao je da su snage Istočnog odreda i polimskih ustanika velike. Turcima su bile jasne namjere crnogorske vojske, pa su vršili dalje koncentracije svojih jedinica za odbranu Plava, Gusinja i Metohije.

Odmah poslije oslobođenja Berana, komandant Istočnog odreda uputio je kao pojačanje Vasojevićkoj brigadi Gornjoseljski i Bučičko-vinicki bataljon ka Mokroj, a nakon dva dana Gornjomorački i Planinsko-pivski bataljon prema Plavu.

Na predlog komandanta Istočnog odreda, od dobrovoljačkih bataljona formirana je 18. oktobra Beranska brigada, koja je imala oko 3 200 boraca. Za komandanta brigade postavljen je Avro Cemović, kojem je istovremeno dodijeljen čin brigadira.

Istočni odred je zatim preduzeo operacije prema Metohiji.

Jedinice su nastupale na tri pravca. Pokret jedinica otpočeo je 18. oktobra uveče. Pravcem Berane-Rožaje-Peć nastupala je Beranska brigada, čije su jedinice 26. oktobra oslobodile Rožaje, a 28. oktobra, uz brojne žrtve, imale su borbu na Štedinu.

Кod Štedina je u sastav brigade došao Gornjoseljski bataljon. Pravcem Berane-Mokra-Rugova-Peć nastupala je glavnica Istočnog odreda.. Prethodno su na tom pravcu, 16. oktobra, Velički i Trebačko-šekularski bataljon, uz žestoke borbe, osvojili utvrđene turske karaule.

Jedinice Vasojevićke brigade nastupale su pravcem Andrijevica-Plav-Bogićevica-Dečani. Tako su 19. oktobra oslobodili Plav, a 20. oktobra Gusinje.

U daljem nastupanju, ove jedinice oslobodile su 30. oktobra Peć, 22. novembra Dečane i 5. novembra Đakovicu. Uradile su to zajedno sa srpskim jedinicama.

U novembru su Durmitorska i Кolašinska brigada preko Albanije pošle ka Skadru u sastav Zetskog odreda, a početkom januara 1913. godine i Vasojevićka (andrijevička) brigada. Ova brigada je učestvovala u borbama na sektoru Barda-njolta sve do oslobođenja Skadra 24. aprila 1913. godine.

U Balkanskom ratu sa područja Vasojevića poginulo je 11 oficira i 401 podoficir i vojnik, dok je ranjeno oko 1.080 boraca.

U ratu 1912.-1913. godine konačno je ostvarena težnja stanovništva ovog kraja za slobodom i prisajedinjenjem Crnoj Gori. Slava našim precima i oslobodiocima Berana.''-zaključio je Goran Кiković, navodi se u saopštenju “Srpske narodne odbrane Vasojevića i limske doline”.

S. R.

 

eSpona OTV EU

Društvo

Objavljeno: 19/01/2019
vuksan-otasevic-doplivao-do-casnog-krstaOvogodišnju Bogojavljensku trku u Beranama obilježio je veliki broj prisutnih građana, učešće u trci zavidnog broja plivača i Vuksan Otašević, koji je prvi doplivao ...
eSpona
Objavljeno: 18/01/2019
krug-bivse-celuloze-opet-mijenjao-rujistaKamioni preduzeća “Komunalno Berane” juče su ponovo započeli sa odvoženjem sakupljenog komunalnog otpada na Privremeno odlagalište u Rujištu. Usljed vremenskih ...
eSpona
Objavljeno: 18/01/2019
za-rad-beranskih-politickih-partija-iz-budzeta-opstine-izdvojeno-68-198-euraOdlukom o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2019. godinu, parlamentarne partije zastupljene u beranskom lokalnom ...
eSpona
Objavljeno: 18/01/2019
andrijevica-ministarka-pribilovic-razgovarala-sa-rukovodstvom-opstinePlan optimizacije broja zaposlenih je jedna od ključnih aktivnosti reforme javne uprave koja mora da se sprovede, kako bi građani dobili efikasan servis, istakla je ...
eSpona
Objavljeno: 17/01/2019
djeca-iz-bijelog-polja-na-jezerinama-uce-tajne-skijanjaSmučarski klub „Jedinstvo“ iz Bijelog Polja organizovalo je petodnevnu Školu smučanja. Škola se održava na Ski centru Jezerine u Kolašinu, a pohađa je 50-tak mladih ...
eSpona
Objavljeno: 16/01/2019
markovic-razvoj-sjevera-je-kljucan-za-razvoj-drzavePredsjednik Vlade Crne Gore, Duško Marković i Anela Čekić - predsjednica Opštine Gusinje, otvorili su zgradu opštinskog administrativnog centra, površine više ...
eSpona
Objavljeno: 16/01/2019
nvo-dar-realizovala-projekat-znanjem-prevazidimo-podjelePovodom okončanja aktivnosti na realizaciji projekta „Znanjem prevaziđimo podjele“ saopštenjem za javnost se oglasila NVO „Dar“. Dostavljeno saopštenje Espona ...
eSpona
Objavljeno: 15/01/2019
tokom-2018-godine-u-beranama-je-od-varicele-bolovala-221-osobaZaključno sa 21. decembrom, u Crnoj Gori je tokom prošle godine registrovano 2.380 slučajeva obolijevanja od varičele, od čega je 221 slučaj zabilježen u Beranama, ...
eSpona
Objavljeno: 13/01/2019
danas-ce-u-beogradu-biti-sahranjen-veliki-andrijevacki-i-crnogorski-slikar-milo-stojkovic-1934-2019U Beogradu je 10. januara, u 85. godini, preminuo je Milo Stojković, veliki crnogorski slikar. Rođeni Andrijevčanin i veliki slikar, danas će biti sahranjen na ...
eSpona
Objavljeno: 12/01/2019
zeljko-sosic-da-li-je-govor-premijera-markovica-u-put-za-eliminisanje-istorijskih-podjela​Vijek Božićnog ustanka obilježen je na dostojan i dostojanstven način. Spomenik posvećen ustanku je rekonstruisan i obnovljen uz najveće državne počasti, a u ...
eSpona
Objavljeno: 12/01/2019
bijelo-polje-copori-pasa-predstavljaju-opasnost-za-gradaneNakon kratkotrajnog “zatišja” na području bjelopoljske opštine broj životinja bez vlasnika svakodnevno se uvećava, a iz raznih područja, stižu informacije da psi ...
eSpona
Objavljeno: 11/01/2019
koncertom-aleksandra-zivanovica-beranci-docekuju-pravoslavnu-novu-godinuKoncertom Aleksandra Aca Živanovića- jedne od “Pinkovih zvezda”, Beranci će dočekati Pravoslavnu novu godinu. Koncert, čiji je organizator Turistička ...
eSpona
Objavljeno: 10/01/2019
snijeg-jaci-od-opstinske-mehanizacijeSnijeg koji već drugi dan pada bez prekida na području beranske opštine pričinjava znatne teškoće građanima. To posebno iz razloga, što ni jedna gradska ...
eSpona
Objavljeno: 09/01/2019
u-beranama-magistralni-putevi-i-gradske-saobracajnice-prohodni-ali-ne-i-ocisceniMagistralni putevi koji od Berana vode prema susjednim opštinama i granici prema Srbiji prohodni su, ali se, i pored redovnog čišćenja, na njima nalazi snijeg, dok ...
eSpona
Objavljeno: 09/01/2019
od-14-opstina-sa-negativnim-prirastajem-deset-je-sa-sjevera-crne-goreSa 722 osobe koje su u 11 mjeseci prethodne godine napustile Bijelo Polje, ta opština je negativan rekorder crnogorskih migracija. Po negativnom trendu i odlascima, ...
eSpona
Objavljeno: 08/01/2019
srbija-otvara-konzulat-u-beranamaRepublika Srbija će otvoriti konzulat na sjeveru Crne Gore, najvjerovatnije u Beranama, najavljeno je iz Nove srpske demokratije (NOVA) i Demokratske narodne ...
eSpona
Objavljeno: 08/01/2019
pljevlja-opstina-dobija-besplatno-cetiri-vatrogasna-vozilaOpština Pljevlja dobiće besplatno četiri od šest vatrogasnih vozila, koje je država prije deset godina nabavila bez konsultacija sa pljevaljskom Službom zaštite i ...
eSpona
Objavljeno: 07/01/2019
hristos-se-rodi-2019Čitaocima, vjernicima i svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti srećan najradosniji hrišćanski praznik - Božić. Mir Božji, Hristos se rodi!  
eSpona
Objavljeno: 06/01/2019
ikovic-budimljanska-episkopija-i-mitropolija-kroz-vjekove-su-bile-dio-srpske-pravoslavne-crkvePovodom plakata koji su u subotu, petog januara 2019. godine, osvanuli u Beranama a kojima se Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori naziva okupatorskomi ...
eSpona
Objavljeno: 05/01/2019
crna-gora-na-forbsovoj-listi-destinacija-za-putnike-sa-prosjecnom-dubinom-dzepaOvogodišnja lista Forbsovih najboljih budžetskih destinacija uvrstila je, pored ostalih, Crnu Goru, kao jednu od destinacija koje treba posjetiti. Između San ...
eSpona
Objavljeno: 04/01/2019
opstina-berane-dodijelila-stipendije-najboljim-studentimaPosljednjeg dana 2018. godine, Opština Berane je upriličila svečanost povodom dodjele stipendija najboljim studentima za studijsku 2018/2019. godinu. Kako je ...
eSpona
Objavljeno: 03/01/2019
kad-ni-rode-ne-pomazuTokom 2017. godine, u Beranama je umrlo 27 građana više, nego što ih je rođeno. Na ruralnom području opštine živi svega 15,30% stanovnika, a broj građana pada i na ...
eSpona
Objavljeno: 01/01/2019
kalendar-dogadaja-2018-godine-godina-koju-su-obiljezili-lokalni-izboriJANUAR: Kampanja za lokalne izbore u Beranama ušla u završnu fazu. Propao pokušaj održavanja XVII sjednice SO Berane, pa je lokalna uprava započela godinu bez ...
eSpona
Objavljeno: 01/01/2019
srecna-nova-2019-godina
eSpona
Objavljeno: 31/12/2018
pjesmom-branke-scepanovic-i-zorana-kalezica-beranci-docekuju-2019-godinuNevladina organizacija “Gornja sela” i Kulturno - umjetničko društvo “Lim” organizuju u glavnoj beranskoj ulici koncert kojim će građani i te opštine, poput brojnih ...
eSpona
Objavljeno: 29/12/2018
clanovi-dzudo-kluba-darivali-20-paketica-najmladim-berancimaČlanovi Džudo kluba „Berane“ obezbijedili su i uručili 20 novogodišnjih paketića. U sakupljanju sredstava za kupovinu paketića i njihovoj podjeli učestvovale su sve ...
eSpona
Objavljeno: 29/12/2018
praznici-za-novu-godinu-dva-neradna-dana-tri-za-bozicNeradni dani povodom Nove godine biće prvi i drugi januar saopšteno  je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja. Kako se dodaje, neradni dani za božićne ...
eSpona
Objavljeno: 29/12/2018
bijelo-polje-odrzano-predavanje-o-prevenciji-narkomanijeU organizaciji NVO Kan a u saradnji sa Demokratskim omladinskim pokretom, Kancelarijom za prevenciju narkomanije, NVO "Jelovica" i Centrom bezbjednosti Bijelo ...
eSpona
Objavljeno: 28/12/2018
dacki-parlament-os-vuk-karadzic-urucio-poklone-ucenicima-os-lubnicePredstavnici Đačkog parlamenta Osnovne škole „Vuk Karadžić“ posjetili su juče vršnjake u Osnovnoj školi Lubnice i uručili im skromne novogodišnje ...
eSpona
Objavljeno: 27/12/2018
fudbaler-partizana-aleksandar-scekic-kao-beranski-deda-mrazPoznati fudbaler beogradskog Partizana i član Fudbalske reprezentacije Crne Gore, Aleksandar Šćekić posjetio je nekoliko beranskih ustanova, klubova i sportskih ...
eSpona
Objavljeno: 27/12/2018
beranski-dom-zdravlja-prvi-korisnik-mjera-poboljsanja-energetske-efikasnosti-u-crnoj-goriDom zdravlja u Beranama biće jedan od prva tri zdravstvena objekta u Crnoj Gori koji je obuhvaćen primjenom mjera energetske efikasnosti. Izvođenje radova na ...
eSpona
Objavljeno: 26/12/2018
kolasin-pripadnici-sluzbe-zastite-spasili-kineske-drzavljanePripadnici kolašinske Službe zaštite i spašavanja spasili su dvojicu kineskih državljana koji su bili “zarobljeni” u snijegu na planini Bjelasici, na putu ka ...
eSpona
Objavljeno: 25/12/2018
srecan-bozic-2018Čitaocima i svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti čestitamo najveći hrišćanski praznik, Božić. Redakcija
eSpona
Objavljeno: 24/12/2018
sticenici-dnevnog-centra-priredili-novogodisnji-bazarŠtićenici beranskog Dnevnog centra za djecu i mlade sa teškoćama u razvoju priredili su Novogodišnji bazar. Bazar je priređen na gradskom šetalištu, u Ulici ...
eSpona
Objavljeno: 21/12/2018
petnjica-otvorene-prostorije-zavoda-za-zaposljavanjeMinistar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić i Samir Agović - predsjednik Opštine Petnjica, otvorili su višenamjenski objekat u toj opštini. U novoj, modernoj ...
eSpona
Objavljeno: 21/12/2018
kolasin-nto-organizuje-ski-opening-dogadajPovodom zvaničnog otvaranja zimske sezone, Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO), u subotu, 22.decembra, organizuje “ski opening” događaj u ...
eSpona
Objavljeno: 19/12/2018
pljevlja-jos-nema-dozvole-za-izgradnju-toplaneMinistarstvo održivog razvoja i turizma odbilo je zahtjev Opštine Pljevlja za izdavanje građevinske dozvole za gradsku toplanu, koja treba da se gradi u ...
eSpona
Objavljeno: 18/12/2018
u-zagrebu-odrzan-okrugli-sto-o-aneksiji-crne-gore-1918-godinePovodom Okruglog stola održanog u Zagrebu kojem je, pored ostalih, prisustvovao Nenad Stevović, saopštenjem se oglasilo Udruženje „Krstaš“. Dostavljeno saopštenje ...
eSpona
Objavljeno: 18/12/2018
pronadeno-preko-50-kilograma-eksplozivaSlužbenici Centra bezbjednosti Berane (CB) pronašli su juče eksploziv sakriven u objektu bivšeg restorana bivše Fabrike papira “Beranka”. Preciznim mjerenjem ...
eSpona
Objavljeno: 17/12/2018
odrzana-konferencija-o-mogucnostima-unapredenja-zaposlenosti-osiUnapređenje uslova i otvaranje radnih mjesta za zapošljavanje osoba sa invaliditetom (OSI) čime bi se povećala njihova socijalna intergrisanost, predstavljalo je ...
eSpona
Objavljeno: 17/12/2018
u-pljevljima-svaki-cetvrti-nezaposleni-je-invalid-radaSvaki peti radno sposobni stanovnik Pljevalja, industrijskog centra na sjeveru Crne Gore, je bez zaposlenja. To pokazuju podaci Zavoda za zapošljavanje (ZZZ) u ...
eSpona
Objavljeno: 15/12/2018
pljevljaci-ce-i-ove-zime-uzivati-u-klizanjuNa Trgu 13. jul u Pljevljima počela je montaža mobilnog klizališta, tako da će Pljevljaci i ove zime moći da uživaju u čarima klizanja na ledu. „Na otvoreni ...
eSpona
Objavljeno: 14/12/2018
bijelo-polje-organizovan-prijem-za-nagradene-talenteUprava Gimnazije “Miloje Dobrašinović” iz Bijelog Polja upriličila je prijem za talente nagrađene od strane Ministarstva prosvjete. Svečanosti je prisustvovalo 17 ...
eSpona
Objavljeno: 13/12/2018
os-radomir-mitrovic-dobila-kombi-za-prevoz-ucenika-romske-populacijeOsnovna škola „Radomir Mitrović“ dobila je kombi za prevoz učenika romske i egipćanske populacije. Ceremoniji upriličenoj povodom predaje kombija, koja je ...
eSpona
Objavljeno: 13/12/2018
odrzan-okrugli-sto-na-temu-mladi-i-zivotna-sredinaPovodom održanog Okruglog stola pod nazivom „mladi i životna sredina“ saopštenjem se oglasila NVO „Sjeverna zemlja“. Dostavljeno saopštenje Espona integralno ...
eSpona
Objavljeno: 12/12/2018
petnjica-u-franfurktu-promovisan-bihorski-cilimVišečlana delegacija Opštine Petnjica, boravila je u Frankfurtu, a povod je bio promocija “Bihorskog ćilima”. Inicijativa je potekla od strane konzulata i ...
eSpona
Objavljeno: 11/12/2018
kikovic-podgoricka-skupstina-je-legitimnija-od-avnoj-aPovodom Tribine održane na Pravnom fakultetu u Beogradu pod nazivom „Sto godina prisajedinjenja Crne Gore, Srema, Banata, Bačke i Baranje Srbiji“ saopštenjem se ...
eSpona
Objavljeno: 11/12/2018
bijelo-polje-obiljezena-kampanja-16-dana-aktivizma-protiv-nasilja-nad-zenamaU organizaciji NVO Crnogorski ženski lobi iz Podgorice a u saradnji sa Udruženjem za razvoj civilnog društva iz Bijelog Polja, u tom gradu je održana promocija ...
eSpona
Objavljeno: 10/12/2018
nagradeni-srednjoskolci-iz-berana-niksica-i-kolasinaSrednjoškolci iz Berana, Nikšića i Kolašina pobjednici su takmičenja „Potraga za ljudskim pravima”, koje je organizovano za srednjoškolce i njihove nastavnike ...
eSpona
Objavljeno: 09/12/2018
udruzenje-studenata-medicine-cg-skrenuli-paznju-na-multiplu-sklerozu“Pogledaj, doktori!”, bio je jedan od komentara Podgoričanke koja je s oduševljenjem ispratila studente medicine na Trgu nezavisnosti. A, oni su se, mimo ...
eSpona