Radenko ScekicZahvaljujući saradnji sa dr Radenkom Šćekićem, jednim od evropskih eksperata za izučavanje propagande, Espona objavljuje prvi od tri teksta feljtona vezanog za propagandu i njenu (zlo)upotrebu. U Prvom tekstu dr Šćekić se bavio propagandom u vremenu komunizma.

Najveći dio ljudi prihvata određenu ideologiju indentifikujući se sa nekom idejom. Ideologije imaju serije sakralnih dokumenata (kao što su statuti, povelje, manifesti, deklaracije) i svoje heroje (očeve osnivače, mislioce). Ruski boljševici su očekivali da im pripadne počast da Sovjetski Savez postane domovina čovječanstva, zahvaljujući tvrdnji da upravljaju zakonima istorije. Ali, zemlja u kojoj su pobijedili, nasleđe kojim je trebalo da upravljaju, društvo koje su morali da preobraze i politička shvatanja koja su isticali u prvi plan, doveli su do toga da ideje koje su imali o sebi i slika koju su željeli da daju budu još upadljivije kontradiktorne. Iluzija o brisanju svega i počinjanju iz početka, koja je sastavni dio ideje o revoluciji, takođe pomaže da se ideja o revoluciji univerzalizuje. Učenje o diktaturi proleterijata opravdavalo je nasilje. Društvo je takvo inkorporirano u državu što je i krajni cilj totalitarizma da društvo služi državi. Kada su komunistički režimi odustajali od utopijskih ciljeva i navodno privremeno suspendovali građanske slobode, kada su napuštali internacionalizam i prihvatali nacionalne programe, razlika u odnosu na fašističke režime se smanjivala, jer i fašizam i komunizam su htjeli “čovjeka po mjeri svoje politike”.

Pobjedom Oktobarske revolucije u Rusiji 1917. godine uspostavljen je novi društveni sistem i obrazovan Sovjetski Savez. Nova vlast je razvila agresivnu indoktrinaciju i propagandu radi nametanja određenih stavova i načina mišljenja kao i proširenja i jačanja političke vlasti. Zbog toga se odmah na početku obrazuje Odjeljenje agitacije i propagande (Agitprop), kao i Sekcija za međunarodnu propagandu čiji je cilj bio da doprinese širenju komunizma u svijetu.

Narodni komesarijat unutrašnjih poslova (NKVD), jeste nova ustanova političke policije koja je oformljena 1934. na čelu sa Ježovim. NKVD je bio glavni organ zadužen za sprovođenje odluka o masovnim čistkama i o organizovanju GUL–aga, i pod tim imenom je egzistirao do 1946. godine. Diktatura proleterijata postala  je diktatura partije koja je koristila nasilje protiv radnika i seljaka sa istim intenzitetom kao i protiv buržoazije. Nisu svi boljševici mogli da prećute svoje neslaganje sa time, ali u praksi nije postojala druga mogućnost. Korijeni sovjetskog totalitarizma nalaze se u Lenjinovom nasleđu čije su dvije glavne karakteristike: koncentracija političke moći u uskom krugu ljudi, što je dovelo do centralizacije vlasti u rukama »avangarde partije« koja kontroliše čitavo društvo,  i oslanjanje na teror, uključujući i korišćenje instituta kolektivne krivice, što je dovelo do simbioze vladajuće elite i političke policije. Zato je ovaj sistem sistem svojevrsne zavjereničke vlasti koja se nalazi u sukobu sa društvom.

Ž. Klemanso je govorio da je rat suviše ozbiljna stvar da bi se mogao povjeriti generalima, a Lenjin je odmah po osvajanju vlasti došao do zaključka da je „diktatura proleterijata isuviše ozbiljna stvar da bi se mogla povjeriti proleterijatu“ (Geler/Nekrič, 2000:52). Boljševička elita je isticala: „Za masu, propaganda treba da bude prosta, kategorična i direktna”(R. Radonjić, 2002:176). Propagandom agitacije kojom se zameće jedan eksplozivan, revolucionaran, sa stanovišta sistema destruktivan pokret, koji se obraća najsnažnijim i najjednostavnijim osjećanjima i koristi najelementarnija sredstva sa ciljem da maksimalno oslobodi energiju ljudi i privoli ih na napore i žrtve kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi – uspjelo se u atmosferi Prvog svjetskog rata preuzeti vlast u carskoj Rusiji i iz korijena promijeniti društveni sistem. U kombinaciji agitacije i ekstremne varijante „crne“ propagande, odnosno tzv, subverzivne propagande, boljševici su prvo na talasu revolucionarnog vrenja i ratnih poraza uspjeli srušiti carski sistem a potom, iako u manjini u odnosu na druge revolucionarne organizacije, uspjeli da ih inkorporiraju, uguše ili eliminišu i samostalno preuzmu vlast u zemlji. Takođe propagandom podjele uloga nastojalo se stvoriti atmosfera striktne podjele uloga Partije, kao društvene elite i avangarde, i publike, odnosno naroda od koga se tražilo pasivno pristajanje i bezpogovorno prihvatanje partijskih direktiva.

Propagandno načelo pojednostavljivanja slike svijeta ogledalo se kroz propagandnu figuru neprijatelja u cilju anatemisanja i eliminisanja oponenata sa političke scene poput: „buharinovaca“, „trockista“, „slugu imperijalizma“, „belogardejskih pigmeja“, „fašističkih lakeja“, „neprijatelja naroda“ i dr. Takođe se može prepoznati  i  načelo personalizacije politike, odnosno indentifikacije određene politike sa vođom (Lenjinom, Staljinom). Načelo segmentacije publike i propagandne slojevitosti se prepoznavalo po utvrđivanju posebnih društvenih grupa i prilagođavanje propagande karakteristikama odabranih ciljnih grupa - radnici, proleteri.

Tehnikama direktne propagande u otvorenom propagandnom djelovanju nije se skrivala namjera, niti birao način, uz korišćenje svih vrsta psihičkih pritisaka, da se privole objekti propagande na prihvatanje željenih ideja i načina ponašanja. Takođe, i tehnikama vertikalne propagande korišćen je institucionalno zaštićen autoritet, partija, partijska država i njeni raspoloživi mehanizmi u jednosmjernoj i posredovanoj komunikaciji, koji su djelujući snagom svoga nadređenog i podređenog položaja primaoca poruka nastojali da nametnu željenu percepciju stvarnosti.

Kao primjeri horizontalne propagande u komunističkim zemljama navode se aktivnosti "diskusionih kružoka' u kojima se "razrađuju" odgovarajući "materijali", raznovrsne informativne, obrazovne, kulturne, zabavne i druge aktivnosti "radničkih klubova", "radničkih univerziteta", domova kulture i literature, različitih oblika nepolitičkog okupljanja ljudi, druženja i sl. (Z. Slavujević, 2005:89). Jedan od vidova propagandnog djelovanja putem propagande akcijom su i masovne kolektivne ili kulturne akcije, parade, spektakli, praznici, vježbe - odnosno, persuazivnost događaja kao takvog, čime se postizala kontrola nad događajem i sadržajima. Jedan od oblika propagande akcijom, lični primjer, obilato je korišćen u persuazivne svrhe, putem opšteg principa ugledanja, odnosno indentifikacije putem osmišljenih javnih postupaka („radnici udarnici“, najbolji u takmičenju znanju o životu vođe, marksizma, revolucije, njegovanje lika „pravog komuniste kao visoko moralnog uzora“ i sl.).

Prisilna persuazija, tzv. tehnika „ispiranja mozga“, se sprovodila snažnom indoktrinacijom, uz istovremeno korišćenje različitih metoda smanjivanja otpora onoga na koga se djelovalo, a u cilju postizanja njihove potpune poslušnosti. Naročito je bila evidentna u tzv, radnim logorima, Gulazima, u kojima je putem izolacije, izazivanjem emocionalnih stresova, nagrade i kazne za (ne)kooperativnost, fizičke torture, iscrpljivanja i sl., uz kombinaciju elemenata drugih propagandnih tehnika se nametalo željeno uvjerenje i način ponašanja. Fizičku likvidaciju pratilo je i negiranje postojanja žrtve u svim odnosima u društvenom životu. Među svim tragovima koji su brisani, posebno mjesto, a za propagandu najvažnije, zauzimao je nestanak ljudi sa fotografija, jer poslije njihove fizičke likvidacije, više im nije bilo mjesta uz velikog vođu, pa makar to bilo i na fotografijama i zato su brisani, tako što su fotografije jednostavno skraćivane ili su likove zamjenjivala bijela polja.

Od propagandnih sredstava, osim filma i radija, masovno su korišćeni politički plakati, leci na kojima je isticana „snaga i moć komunizma“, koji je uglavnom predstavljan u liku snažnih i zdravih radnika, nasuprot „sitnih i debelih kapitalista koji iskorišćavaju i tlače svijet“. Mnogobrojne partijske zastave, ogromne fotografije Marksa i Engelsa, Lenjina, Staljina, kreiranje u javnosti kulta ličnosti od vođe partije, propagandnom tehnikom transfera njegovo povezivanje sa revolucijom i njenim tekovinama, samo su neke od opštih karakteristika persuazivne djelatnosti u komunističkom sistemu.

Staljinova propaganda, naročito ona pod rukovodstvom A. Ždanova, bila je prisutna u svim sferama društva (politici, nauci, kinematografiji, sportu, slikarstvu, književnosti, muzici i dr.), najavljujući dolazak “novog čovjeka”, “bića” koje je tek trebalo izgraditi i kojem je na žrtvu prinesen svaki oblik opozicije - metodom političkih čistki, deportacija cijelih grupa stanovništva i likvidacijama oponenata i na druge načine. Bilo kakva forma kritičkog izražavanja je zabranjena. Jedno od moćnih sredstava kojim se Staljin koristio u borbi sa svojim protivnicima jevrejskog porijekla bio je antisemitizam, a činjenica je da su mu sva tri glavna oponenta za dolazak na vlast, Trocki, Zinovjev i Kamenjev upravo bili Jevreji.

Sovjetska propaganda se nakon Oktobarske revolucije 1917. široko oslanjala na marksističko-lenjinističku terminologiju, sve do Staljinove smrti 1953., od kada se u njoj mogla uočiti veća fleksibilnost i uticaj pragmatizma.

Funcionisanje poretka bilo je zasnovano na načelu: „Ne postoje pojedinci i njihove porodice, postoji samo društvo“ (N. Kecmanović, 2009:68).  Željenom preoblikovanju porodice doprinosila je politika partije koju je ona vodila u odnosu na djecu. „Azbuka komunizma“ N. Buharina, najpopularniji udžbenik novog čovjeka dvadesetih godina  naglašavala je: „Dijete pripada društvu u kome se rodilo, a ne svojim roditeljima i neophodno je porodicu zamijeniti komunističkom partijom“ (Geler/Nekrič, 2000:154). Moglo bi se istaći da obrazovanje uvijek ima svojevrstan propagandni efekat, ali propaganda, ređe obrazovni. Međutim postoje primjeri da se politička propaganda upravo određuje kao proces političkog obrazovanja. Tako na primjer u “Malom leksikonu politike” objavljenom 50-tih u SSSR-u, postoji sledeća definicija: “Propaganda je intenzivno razjašnjavanje pisanja Marksa, Engelsa, Lenjina i Staljina, te istorije boljševičke partije i njezinih zadataka” (I. Šiber, 1998:298). Još je Lenjin boljševičku propaganda smatrao neodvojivom od prosvjećivanja i vaspitanja naroda. U djelu ''Šta da se radi'' (1920. godine), Lenjin određuje propagandu kao racionalnu upotrebu istorijskih i naučnih argumenata u cilju indoktrinacije ''kvalifikovane publike'', obrazovanijih i zainteresovanijih, a agitaciju kao korišćenje slogana, metafora, poluistina i sl. u cilju podsticanja osjećanja nepravde i nezadovoljstva neobrazovanih. Zbog značajnosti oba pojma, konstruisan je pojam ''agitprop'' koji iskazuje povezanost agitacije i propagande (Z. Slavujević, 1999:18). ''Propaganda se oslanja na fenomen kolektivne, masovne psihologije, apelujući na racionalne, ali i na iracionalne, nesvjesne motive ljudskog ponašanja i odlučivanja'' (Z.Tomić, 2000:159).

Diktatura partijske elite uspješno je sprovođena putem represivnih institucija državnog aparata, ali i indoktrinacijom u obrazovnom procesu, u prvom redu kreiranju i nametanju željene percepcije istorije, čime se nastojalo stvoriti društvo po mjeri režima.

Značajnu propagandnu djelatnost u inostranstvu vršila je i informativno-propagandna ustanova bivšeg SSSR-a osnovana 1925. godine pod nazivom Svesavezno udruženje za kulturne odnose sa inostranstvom (VOKS), a od 1958.godine mijenja ime u Savez sovjetskih društava prijateljstva i kulturnih veza sa inostranstvom. Ovaj Savez je bio osnivač sovjetskih domova kulture u raznim državama a cjelokupna aktivnost je bila usmjerena na političke ciljeve u čemu je propaganda igrala prvorazrednu ulogu. Sovjetske domove kulture zamijenili su Ruski domovi nakon raspada SSSR-a.

Savremeni medijiski geopolitički rat je danas najvidljivi na prostoru Sirije, Ukraine, Baltika. Svakodnevno smo svjedoci spinovanih informacija, optužbi, demantija i sl. Zapadni mediji optužuju Rusku federaciju za agresivnost prema susjedima, za brutalnost ili prikrivanje gubitaka u Siriji i sl. Sa druge strane, ruski mediji pokazuju dobru organizovanost i efikasnost u ovom hibridnom ratovanju, agresivno djelujući u medijskom prostoru drugih država. Moglo bi se istaći, das u imali od koga učiti proteklih decenija: od CNN, BBC, Reutersa, DW, pa sve do istraživačkih rezultata i analiza Rand fondacije, Stratfora i Tavistok instituta. Prostor Balkana i Jugoistočne Evrope predstavalja polje hibridnog ratovanja vodećih geopolitičkih igrača. Rusija kroz medijski prostor plasira željenu politiku, informacije i dezinformacije, putem “svojih” medija i NVO sektora. Što je naučena koncepcija i strategija od zapadnih “partnera” koji već decenijama preko USAID, NED, Fonda za otvoreno društvo i sličnih organizacija, finansiranih lokalnih NVO i medija na prostoru Jugoistočne evrope sprovode željenu politiku.


O autoru

Dr Radenko Šćekić je rođen 20. septembra 1978.  u Bijelom Polju, gdje je sa odličnim uspjehom završio osnovnu i srednju školu nakon čega 1997. godine upisuje Filozofski fakultet u Nikšiću, Odsjek istorija i geografija, koji, kao prvi u generaciji, završava 2001. godine stekavši diplomu profesora istorije i geografije.

Dvije godine kasnije, upisuje uporedo dvoje magistarskih studija na kojima do sredine 2005 godine uspijeva da položi sve predviđene ispite:

  • Magistarske studije Istorije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu gdje je do sada sa visokim ocjenama (prosjek 9,20) položio sve predviđene ispite.
  • Postdiplomske Evropske i Jugoistočnoevropske studije Centra međunarodnih studija Univerziteta Crne Gore, koje su kao multidisciplinarne studije bile sastavljene iz nekoliko modula (grupe predmeta) iz oblasti: Politike, Prava, Evropskih integracija, Ekonomije, Istorije.

Na pomenutim studijama je nakon položenih svih predviđenih ispita (prosjek 9,00) pristupio izradi rada „Razvoj i sredstva Političke propagande“ koji je i odbranio sa ocjenom „A“ u novembru 2006. na Fakultetu političkih nauka u Podgorici pred komisijom u sastavu: prof. dr Vladimir Goati, prof. dr Milan Popović, prof. dr Veselin Pavićević.

Decembra 2010. godine odbranio je doktorat sa ocjenom „A“, na Fakultetu političkih nauka u Beogradu pred komisijom:  prof. dr Zoran Slavujević, prof. dr Čedomir Čupić, prof. dr Ratko Božović  -  na temu „Politička propaganda u Crnoj Gori u poslednjoj deceniji XX vijeka“. Novembra 2011. odlukom Senata UCG izabran u zvanje naučnog saradnika (docenta).

U periodu 2006 – 2008.  kao stipendista Ministarstva za šolstvo, nauku i tehnologiju Republike Slovenije boravi na poziv prof. dr Josipa Rastka Močnika, na Fakultetu za družbene vede u Ljubljani, na preddoktorskim istraživanjima iz oblasti političkog marketinga i medija i političke psihologije.

Pozvan je i od strane direktora prof. dr Stjepana Matkovića da u trajanju od mjesec dana istražuje u Hrvatskom institutu za povijest i Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu Studijski i istraživački boravio je u Holandiji i Njemačkoj.

Od strane Basileus EU (Gent), odobreno mu je post-doktorsko istraživanje na teritoriji EU, iz oblasti spin-doktoringa, političke propagande i političke psihologije.

U periodu od četiri godine (2005-2009.) obavljao je dužnost sekretara Redakcije naučnog časopisa Istorijski zapisi, a 2009. godine je izabran na mjesto sekretara za Crnu Goru Association Internationale D etudes du Sud-Est Europeen iz Pariza.

Član je Izdavačkog savjeta časopisa „Medijski dijalozi“, kao i Strukovnog vijeća društvenih nauka Univerziteta Crne Gore.

 

 

Otvorena televizija eu banner

 

Politika

Objavljeno: 07/11/2017
sd-petnjica-afirmacijom-poljoprivrede-do-razvoja-bihoraPlan razvoja poljoprivredne proizvodnje na području Bihora predstavlja temu saopštenja OO SD Petnjica. Dostavljeno saopštenje Medijskog tima Espona integralno ...
eSpona
Objavljeno: 05/11/2017
sd-dosljedno-da-petnjica-bude-ljepse-mjesto-za-zivotPoziv građanima Petnjice da podrže izbornu listu Socijaldemokrata (SD) kako bi Petnjica postala mjesto u kojem će “doći do značajnog napretka” predstavlja temu ...
eSpona
Objavljeno: 01/11/2017
petnjica-za-31-odbornicko-mjesto-izborne-liste-predalo-osam-partijaOpštinskoj izbornoj komisiji (OIK) u Petnjici predato je osam izbornih lista koje će učestvovati na predstojećim lokalnim izborima. Izborne liste posljednje su, ...
eSpona
Objavljeno: 31/10/2017
petnjica-dps-predao-izbornu-listuDemokratska partija socijalista (DPS) predala je juče Opštinskoj izbornoj komisiji (OIK) izbornu listu za lokalne izbore u Petnjici. Kako je Espona i najavila, ...
eSpona
Objavljeno: 30/10/2017
oo-sd-petnjica-socijaldemokrate-predale-izbornu-listuPovodom predaje izborne liste za lokalne izbore u Petnjici saopštenjem za javnost oglasio se Medijski tim Socijaldemokrata (SD). Dostavljeno saopštenje Espona ...
eSpona
Objavljeno: 29/10/2017
petnjica-sdp-predala-listu-predsjednik-oo-snp-a-u-toj-opstini-podnio-ostavkuOpštinski odbor Socijaldemokratske partije (SDP) Petnjica juče je predao izbornu listu Opštinskoj izbornoj komisiji (OIK), a samo dva dana prije posljednjeg roka za ...
eSpona
Objavljeno: 27/10/2017
sd-milan-popadic-nosilac-liste-u-mojkovcuPovodom sastava izborne liste koja će učestvovati na lokalnim izborima u Mojkovcu saopštenjem za javnost oglasio se Medijski tim Socijaldemokrata (SD). Dostavljeno ...
eSpona
Objavljeno: 26/10/2017
samir-agovic-nosilac-izborne-liste-dps-a-u-petnjiciNosilac izborne liste Demokratske partije socijalista (DPS) na predstojećim lokalnim izborima u Petnjici biće Samir Agović - aktuelni predsjednik Opštine, odlučeno ...
eSpona
Objavljeno: 26/10/2017
petnjica-trideset-i-jednog-odbornika-bira-6-240-gradanaŠest hiljada i 240 građana Petnjice sa biračkim pravom izabraće 31 odbornika lokalne Skupštine. Naredni, drugi po redu lokalni izbori u toj opštini održaće se u ...
eSpona
Objavljeno: 23/10/2017
srpska-koalicija-u-beranama-je-uspostavljena-koalicija-potpredsjednika-snp-a-i-dps-aSumnja da je u Beranama formirana koalicija predstavlja temu saopštenja za javnost Srpske koalicije. Dostavljeno saopštenje Espona integralno prenosi. Srpska ...
eSpona
Objavljeno: 10/10/2017
rozaje-opozicija-bojkotuje-lokalni-parlament-a-vladajuca-bs-bez-vecineDo rješenja parlamentarne krize, odnosno prekida opozicionog bojkota rada Skupštine opštine (SO) Rožaje, nije došlo ni na nedavnom sastanku koji su organizovali ...
eSpona
Objavljeno: 28/09/2017
oo-dps-berane-amaterska-gluma-odlazece-beranske-vlastiViđenje odnosa u beranskoj vladajućoj koaliciji i neusvajanje skupštinskih odluka predstavlja temu saopštenja OO DPS Berane. Dostavljeno saopštenje Espona ...
eSpona
Objavljeno: 27/09/2017
u-odnosu-na-proslogodisnje-izbore-smanjen-broj-biraca-u-opstinama-cetinje-petnjica-i-mojkovacPovodom Odluke predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića, o raspisivanju lokalnih izbora u Prijestonici Cetinje i opštinama Petnjica i Mojkovac za 26. novembar 2017. ...
eSpona
Objavljeno: 25/09/2017
raspisani-izbori-u-petnjici-mojkovcu-i-cetinjuPredsjednik Crne Gore, Filip Vujanović raspisao je lokalne izbore u tri opštine, od čega su dvije na sjeveru države. Prema odluci Vujanovića, lokalni izbori u ...
eSpona
Objavljeno: 24/09/2017
srpska-koalicija-dostavila-svoje-predloge-za-deklaraciju-o-zastiti-i-ocuvanju-srpskog-narodaPovodom dostavljanja liste predloga za Deklaraciju o zaštiti i očuvanju srpskog naroda organima Republike Srbije i Republike Srpske saopštenjem za javnost ...
eSpona
Objavljeno: 21/09/2017
suster-jos-jedan-poziv-na-otrjeznjenje-crnogorskoj-opozicijiPovodom sastanaka predstavnika Evropske unije sa predstavnicima crnogorskih opozicionih partija saopštenjem za javnost se oglasio Medijski tim Socijaldemokrata (SD) ...
eSpona
Objavljeno: 11/09/2017
ocekivano-novi-prekid-sjednice-so-beraneŠesnaesta sjednica Skupštine opštine (SO) Berane prekinuta je, nakon što su odbornici vladajuće koalicije, “Zdravo Berane” većinom glasova, usvojili predloge odluka ...
eSpona
Objavljeno: 11/09/2017
oo-dps-nelegitimna-skupstina-beranske-nezdrave-druzinePovodom zakazivanja XVI sjednice Skupštine opštine Berane, saopštenjem za javnost oglasio se Opštinski odbor Demokratske partije socijalista Berana. Dostavljeno ...
eSpona
Objavljeno: 08/09/2017
srpska-koalicija-ucestvovacemo-u-izradi-deklaracije-o-zastiti-i-ocuvanju-srpskog-narodaPovodom najave izrade Deklaracije o zaštiti i očuvanju srpskog naroda saopštenjem za javnost se oglasila Srpska koalicija. Dostavljeno saopštenje Espona integralno ...
eSpona
Objavljeno: 31/08/2017
fustic-srpska-koalicija-imace-sopstvenog-kandidata-na-predsjednickim-izborimaNajava da će imati svog predsjedničkog kandidata ili da kandidat, kao kompromisno rješenje kompletne opozicije, mora biti Srbin predstavlja temu saopštenja za ...
eSpona
Objavljeno: 30/08/2017
oo-dps-nezdrava-koalicija-zavrsava-vd-mandatNa navode Koalicije „Zdravo Berane“ reagovali su iz OO DPS Berane. Dostavljeno reagovanje Espona integralno prenosi. „Nezdrava“ družina beranskih vlastodržaca ...
eSpona
Objavljeno: 30/08/2017
zdravo-berane-dps-ovci-probudili-ste-se-iz-sna-i-cetiri-mjeseca-pred-redovne-izbore-trazite-vanrednePovodom saopštenjaOO DPS Berane reagovali su iz Koalicije “Zdravo Berane”. Dostavljeno reagovanje Espona integralno prenosi. Nedavno saopštenje OO DPS-a je još ...
eSpona
Objavljeno: 28/08/2017
oo-dps-vanredni-izbori-zbog-napretka-beranaNeodržavanje sjednica lokalnog parlamenta i zahtjev za raspisivanje vanrednih lokalnih izbora teme su saopštenja za javnost Opštinskog odbora Demokratske partije ...
eSpona
Objavljeno: 28/08/2017
crna-gora-na-geopolitickoj-mapi-turske-interesi-saradnja-izazoviCivilizacijski sukob nakon Hladnog rata Pobjeda Zapada u hladnom ratu nije proizvela trijumf, već iscrpljenje. Uzrok stagnacije Zapada na polju globalne ekonomije ...
eSpona
Objavljeno: 27/08/2017
uticaj-geoekonomije-na-drzave-jugoistocne-evrope-seeRegion SEE kao vijekovno geopolitičko polje Nalazeći se na dodiru civilizacija, religijskih uticaja, na granici kontinenata i različitih kultura – region SEE je ...
eSpona
Objavljeno: 26/08/2017
oo-sd-mojkovac-bivsi-predsjednik-oo-lscg-pristupio-socijaldemokratamaPristupanje Socijaldemokratama Crne Gore Uglješe Mrdovića, bivšeg predsjednika OO LSCG Mojkovac, predstavlja temu saopštenja Medijskog tima te partije. Dostavljeno ...
eSpona
Objavljeno: 24/08/2017
sd-demagozi-populisti-i-rusitelji-ponovo-na-okupuKritike upućene vladajućoj koaliciji i ministru prosvjete predstavljaju temu saopštenja za javnost Medijskog tima Socijaldemokrata Crne Gore. Dostavljeno ...
eSpona
Objavljeno: 20/08/2017
srpska-koalicija-poziv-srpskom-narodu-da-se-odupre-aparthejduPoziv Srbima da se politički ujedine predstavlja temu saopštenja za javnost Srpske koalicije. Dostavljeno saopštenje Espona integralno prenosi. Pripadnici ...
eSpona
Objavljeno: 19/08/2017
kolasin-savjetnik-predsjednika-so-nosilac-cetnickog-ordenaSavjetnik predsjednika Skupštie opštine Kolašin i predsjednik lokalnog odbora Nove srpske demokratije Dragoljub Bulatović, dobio je na nedavnom skupu pristalica ...
eSpona
Objavljeno: 11/08/2017
bjelopoljska-partija-predsjednik-drzave-da-bude-dostojanstveno-postovanPovodom narednih izbora za predsjednika Crne Gore i želje da potencijalni kandidati zasluže poštovanje svih građana saopštenjem za javnost oglasila se ...
eSpona
Objavljeno: 05/08/2017
oo-sd-mojkovac-bivsi-sekretar-oo-sdp-mojkovac-presao-u-sdPristupanje Socijaldemokratama (SD) Mojkovca Saše Rabrenovića - bivšeg sekretara OO SDP u tom gradu predstavlja temu saopštenja OO SD Mojkovac. Dostavljeno ...
eSpona
Objavljeno: 31/07/2017
branko-femic-izabran-za-clana-odbora-direktora-poste-crne-goreBeranac Branko Femić novi je član Odbora direktora Pošte Crne Gore. Femić je na tu dužnost izabran krajem prešle nedjelje, kada je Vlada Crne Gore dala saglasnost ...
eSpona
Objavljeno: 21/07/2017
svecanom-sjednicom-obiljezen-21-jul-dan-opstine-beraneOdržana svečana sjednica i večerašnji koncert Ivane Selakov koji će se održati u glavnoj gradskoj ulici, glavna su obilježja svečanosti organizovanih u Beranama ...
eSpona
Objavljeno: 18/07/2017
vlada-markovic-pohvalio-saradnju-sa-opstinom-berane“Opština Berane je spremna na saradnju sa Vladom i ima podršku Vlade za razliku od nekih opština u kojima je opozicija na vlasti”, kazao  je danas u Beranama ...
eSpona
Objavljeno: 07/07/2017
oo-dps-berane-zdravo-berane-u-zavrsnoj-fazi-raspadanjaPosjeta Dudelanžu predstavnika Opštine Berane i sastav skupštinskog Odbora za međunarodnu saradnju predstavljaju temu saopštenja za javnost OO DPS Berane. ...
eSpona
Objavljeno: 24/06/2017
stranka-penzionera-invalida-i-socijalne-pravde-usla-u-srpsku-koalicijuPovodom odluke o pristupanju Srpskoj listi saopštenjem se oglasila Stranka penzionera, invalida i socijalne pravde Crne Gore. Espona integralno prenosi objavljeno ...
eSpona
Objavljeno: 12/06/2017
sd-izabran-novi-saziv-oo-socijaldemokrata-plavPovodom održane izborne Konvencije OO Socijaldemokrata (SD) Plav saopštenjem se oglasio Medijski tim te partije. Dostavljeno saopštenje Espona integralno ...
eSpona
Objavljeno: 09/06/2017
scekic-kandidovacu-se-za-predsjednika-snp-a-ako-clanstvo-bude-traziloSocijalistička narodna partija (SNP) nije ničija privatna prćija, poručio je Dragoslav Šćekić - predsjednik OO SNP Berane i predsjednik te Opštine u intrevjuu za ...
eSpona
Objavljeno: 09/06/2017
zad-mojkovca-organizovao-zdravstvenu-tribinu-za-gradanke-te-opstineTumori materice, naslov je predavanja i zdravstvene tribine održane u Mojkovcu. Naime, u cilju prevencije kancera grlića materice predavač, doktor Mirjana Zindović, ...
eSpona
Objavljeno: 08/06/2017
oo-dps-zatrazio-postovanje-poslovnika-o-radu-so-beranePovodom zapocete sjednice SO Berane saopstenjem za javnost oglasio se OO DPS Berane. Dostavljeno saopstenje Espona integralno prenosi. Koalicija „Zdravo Berane“, ...
eSpona
Objavljeno: 07/06/2017
dr-mevlida-gusinjac-predsjednica-oo-sd-bijelo-poljePovodom izbora predsjednice OO SD Bijelo Polje saopštenjem za javnost oglasio se Medijski tim Socijaldemokrata Crne Gore. Dostavljeno saopštenje Espona integralno ...
eSpona
Objavljeno: 06/06/2017
zvanicno-crna-gora-punopravna-clanica-nato-aCrna Gora je od sinoć i zvanično postala država članica NATO saveza. Prema proceduri Vašingtonskog ugovora, predaje ratifikacionih instrumenata  obavljena je u ...
eSpona
Objavljeno: 29/05/2017
brajovic-nastavlja-se-uzlazni-trend-podrske-socijaldemokratamaPovodom održanih Konvencija u Beranama, Bijelom Polju i Andrijevici saopštenjem za javnost oglasio se Medijski tim Socijaldemokrata Crne Gore. Dostavljeno ...
eSpona
Objavljeno: 17/05/2017
zivkovic-milane-sve-ruzne-rijeci-o-meni-vec-su-potrosili-ovi-iz-dps-aNa reagovanje Milana Miloševića koje je pod naslovom “Milan Milošević reagovao na navode Radojice Živkovića” Espona objavila juče odgovorio je Predsjednik OO NOVA ...
eSpona
Objavljeno: 16/05/2017
nova-ostavka-na-clanstvo-u-oo-nova-beraneOdbornik u Skupštini opštine Berane i ugledni član Opštinskog odbora (OO) Nove srpske demokratije (NOVA) u tom gradu, dr Jugoslav Račić podnio je ostavku na mjesto ...
eSpona
Objavljeno: 16/05/2017
milan-milosevic-reagovao-na-navode-radojice-zivkovicaPovodom Otvorenog pisma Radojice Živkovića upućenog Elektronskim novinama Espona, koje smo objavili 14. maja, pod naslovom „Radojica Živković- predsjednik Nove ...
eSpona
Objavljeno: 15/05/2017
zivkovic-ovo-je-pisanje-portparola-dps-a-radunovic-ako-vam-je-lakse-vi-ispadoste-jedini-nas-izvorPovodom polemike koju smo objavili juče stiglo nam je novo reagovanje gospodina Radojice Živkovića - predsjednik OO NOVA Berane. Dostavljeno reagovanje Espona ...
eSpona
Objavljeno: 14/05/2017
radojica-zivkovic-predsjednik-oo-nove-srpske-demokratije-reagovao-na-tekst-esponePovodom teksta “Pirova pobjeda Radojice Živkovića” koji smo objavili 12. maja reagovao je Radojica Živković - predsjednik OO NOVA Berane. Dostavljeno reagovanje ...
eSpona
Objavljeno: 12/05/2017
pirova-pobjeda-radojice-zivkovicaIzborna skupština OO Nove srpske demokratije, potom predsjednika Odbora i članova Glavnog odbora Partije iz Berana nijesu prošli bez iznenađenja i ostavki, a ...
eSpona
Objavljeno: 09/05/2017
oo-nova-radojica-zivkovic-dobio-jos-jedan-mandat-predsjednika-nove-u-beranamaPredsjednik Opštinskog odbora Nove srpske demokratije (NOVA) u Beranama i u narednom periodu biće Radojica Živković, odlučeno je juče većinom glasova članova ...
eSpona

Kolumne: