Radenko ScekicZahvaljujući saradnji sa dr Radenkom Šćekićem, jednim od evropskih eksperata za izučavanje propagande, Espona objavljuje prvi od tri teksta feljtona vezanog za propagandu i njenu (zlo)upotrebu. U Prvom tekstu dr Šćekić se bavio propagandom u vremenu komunizma.

Najveći dio ljudi prihvata određenu ideologiju indentifikujući se sa nekom idejom. Ideologije imaju serije sakralnih dokumenata (kao što su statuti, povelje, manifesti, deklaracije) i svoje heroje (očeve osnivače, mislioce). Ruski boljševici su očekivali da im pripadne počast da Sovjetski Savez postane domovina čovječanstva, zahvaljujući tvrdnji da upravljaju zakonima istorije. Ali, zemlja u kojoj su pobijedili, nasleđe kojim je trebalo da upravljaju, društvo koje su morali da preobraze i politička shvatanja koja su isticali u prvi plan, doveli su do toga da ideje koje su imali o sebi i slika koju su željeli da daju budu još upadljivije kontradiktorne. Iluzija o brisanju svega i počinjanju iz početka, koja je sastavni dio ideje o revoluciji, takođe pomaže da se ideja o revoluciji univerzalizuje. Učenje o diktaturi proleterijata opravdavalo je nasilje. Društvo je takvo inkorporirano u državu što je i krajni cilj totalitarizma da društvo služi državi. Kada su komunistički režimi odustajali od utopijskih ciljeva i navodno privremeno suspendovali građanske slobode, kada su napuštali internacionalizam i prihvatali nacionalne programe, razlika u odnosu na fašističke režime se smanjivala, jer i fašizam i komunizam su htjeli “čovjeka po mjeri svoje politike”.

Pobjedom Oktobarske revolucije u Rusiji 1917. godine uspostavljen je novi društveni sistem i obrazovan Sovjetski Savez. Nova vlast je razvila agresivnu indoktrinaciju i propagandu radi nametanja određenih stavova i načina mišljenja kao i proširenja i jačanja političke vlasti. Zbog toga se odmah na početku obrazuje Odjeljenje agitacije i propagande (Agitprop), kao i Sekcija za međunarodnu propagandu čiji je cilj bio da doprinese širenju komunizma u svijetu.

Narodni komesarijat unutrašnjih poslova (NKVD), jeste nova ustanova političke policije koja je oformljena 1934. na čelu sa Ježovim. NKVD je bio glavni organ zadužen za sprovođenje odluka o masovnim čistkama i o organizovanju GUL–aga, i pod tim imenom je egzistirao do 1946. godine. Diktatura proleterijata postala  je diktatura partije koja je koristila nasilje protiv radnika i seljaka sa istim intenzitetom kao i protiv buržoazije. Nisu svi boljševici mogli da prećute svoje neslaganje sa time, ali u praksi nije postojala druga mogućnost. Korijeni sovjetskog totalitarizma nalaze se u Lenjinovom nasleđu čije su dvije glavne karakteristike: koncentracija političke moći u uskom krugu ljudi, što je dovelo do centralizacije vlasti u rukama »avangarde partije« koja kontroliše čitavo društvo,  i oslanjanje na teror, uključujući i korišćenje instituta kolektivne krivice, što je dovelo do simbioze vladajuće elite i političke policije. Zato je ovaj sistem sistem svojevrsne zavjereničke vlasti koja se nalazi u sukobu sa društvom.

Ž. Klemanso je govorio da je rat suviše ozbiljna stvar da bi se mogao povjeriti generalima, a Lenjin je odmah po osvajanju vlasti došao do zaključka da je „diktatura proleterijata isuviše ozbiljna stvar da bi se mogla povjeriti proleterijatu“ (Geler/Nekrič, 2000:52). Boljševička elita je isticala: „Za masu, propaganda treba da bude prosta, kategorična i direktna”(R. Radonjić, 2002:176). Propagandom agitacije kojom se zameće jedan eksplozivan, revolucionaran, sa stanovišta sistema destruktivan pokret, koji se obraća najsnažnijim i najjednostavnijim osjećanjima i koristi najelementarnija sredstva sa ciljem da maksimalno oslobodi energiju ljudi i privoli ih na napore i žrtve kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi – uspjelo se u atmosferi Prvog svjetskog rata preuzeti vlast u carskoj Rusiji i iz korijena promijeniti društveni sistem. U kombinaciji agitacije i ekstremne varijante „crne“ propagande, odnosno tzv, subverzivne propagande, boljševici su prvo na talasu revolucionarnog vrenja i ratnih poraza uspjeli srušiti carski sistem a potom, iako u manjini u odnosu na druge revolucionarne organizacije, uspjeli da ih inkorporiraju, uguše ili eliminišu i samostalno preuzmu vlast u zemlji. Takođe propagandom podjele uloga nastojalo se stvoriti atmosfera striktne podjele uloga Partije, kao društvene elite i avangarde, i publike, odnosno naroda od koga se tražilo pasivno pristajanje i bezpogovorno prihvatanje partijskih direktiva.

Propagandno načelo pojednostavljivanja slike svijeta ogledalo se kroz propagandnu figuru neprijatelja u cilju anatemisanja i eliminisanja oponenata sa političke scene poput: „buharinovaca“, „trockista“, „slugu imperijalizma“, „belogardejskih pigmeja“, „fašističkih lakeja“, „neprijatelja naroda“ i dr. Takođe se može prepoznati  i  načelo personalizacije politike, odnosno indentifikacije određene politike sa vođom (Lenjinom, Staljinom). Načelo segmentacije publike i propagandne slojevitosti se prepoznavalo po utvrđivanju posebnih društvenih grupa i prilagođavanje propagande karakteristikama odabranih ciljnih grupa - radnici, proleteri.

Tehnikama direktne propagande u otvorenom propagandnom djelovanju nije se skrivala namjera, niti birao način, uz korišćenje svih vrsta psihičkih pritisaka, da se privole objekti propagande na prihvatanje željenih ideja i načina ponašanja. Takođe, i tehnikama vertikalne propagande korišćen je institucionalno zaštićen autoritet, partija, partijska država i njeni raspoloživi mehanizmi u jednosmjernoj i posredovanoj komunikaciji, koji su djelujući snagom svoga nadređenog i podređenog položaja primaoca poruka nastojali da nametnu željenu percepciju stvarnosti.

Kao primjeri horizontalne propagande u komunističkim zemljama navode se aktivnosti "diskusionih kružoka' u kojima se "razrađuju" odgovarajući "materijali", raznovrsne informativne, obrazovne, kulturne, zabavne i druge aktivnosti "radničkih klubova", "radničkih univerziteta", domova kulture i literature, različitih oblika nepolitičkog okupljanja ljudi, druženja i sl. (Z. Slavujević, 2005:89). Jedan od vidova propagandnog djelovanja putem propagande akcijom su i masovne kolektivne ili kulturne akcije, parade, spektakli, praznici, vježbe - odnosno, persuazivnost događaja kao takvog, čime se postizala kontrola nad događajem i sadržajima. Jedan od oblika propagande akcijom, lični primjer, obilato je korišćen u persuazivne svrhe, putem opšteg principa ugledanja, odnosno indentifikacije putem osmišljenih javnih postupaka („radnici udarnici“, najbolji u takmičenju znanju o životu vođe, marksizma, revolucije, njegovanje lika „pravog komuniste kao visoko moralnog uzora“ i sl.).

Prisilna persuazija, tzv. tehnika „ispiranja mozga“, se sprovodila snažnom indoktrinacijom, uz istovremeno korišćenje različitih metoda smanjivanja otpora onoga na koga se djelovalo, a u cilju postizanja njihove potpune poslušnosti. Naročito je bila evidentna u tzv, radnim logorima, Gulazima, u kojima je putem izolacije, izazivanjem emocionalnih stresova, nagrade i kazne za (ne)kooperativnost, fizičke torture, iscrpljivanja i sl., uz kombinaciju elemenata drugih propagandnih tehnika se nametalo željeno uvjerenje i način ponašanja. Fizičku likvidaciju pratilo je i negiranje postojanja žrtve u svim odnosima u društvenom životu. Među svim tragovima koji su brisani, posebno mjesto, a za propagandu najvažnije, zauzimao je nestanak ljudi sa fotografija, jer poslije njihove fizičke likvidacije, više im nije bilo mjesta uz velikog vođu, pa makar to bilo i na fotografijama i zato su brisani, tako što su fotografije jednostavno skraćivane ili su likove zamjenjivala bijela polja.

Od propagandnih sredstava, osim filma i radija, masovno su korišćeni politički plakati, leci na kojima je isticana „snaga i moć komunizma“, koji je uglavnom predstavljan u liku snažnih i zdravih radnika, nasuprot „sitnih i debelih kapitalista koji iskorišćavaju i tlače svijet“. Mnogobrojne partijske zastave, ogromne fotografije Marksa i Engelsa, Lenjina, Staljina, kreiranje u javnosti kulta ličnosti od vođe partije, propagandnom tehnikom transfera njegovo povezivanje sa revolucijom i njenim tekovinama, samo su neke od opštih karakteristika persuazivne djelatnosti u komunističkom sistemu.

Staljinova propaganda, naročito ona pod rukovodstvom A. Ždanova, bila je prisutna u svim sferama društva (politici, nauci, kinematografiji, sportu, slikarstvu, književnosti, muzici i dr.), najavljujući dolazak “novog čovjeka”, “bića” koje je tek trebalo izgraditi i kojem je na žrtvu prinesen svaki oblik opozicije - metodom političkih čistki, deportacija cijelih grupa stanovništva i likvidacijama oponenata i na druge načine. Bilo kakva forma kritičkog izražavanja je zabranjena. Jedno od moćnih sredstava kojim se Staljin koristio u borbi sa svojim protivnicima jevrejskog porijekla bio je antisemitizam, a činjenica je da su mu sva tri glavna oponenta za dolazak na vlast, Trocki, Zinovjev i Kamenjev upravo bili Jevreji.

Sovjetska propaganda se nakon Oktobarske revolucije 1917. široko oslanjala na marksističko-lenjinističku terminologiju, sve do Staljinove smrti 1953., od kada se u njoj mogla uočiti veća fleksibilnost i uticaj pragmatizma.

Funcionisanje poretka bilo je zasnovano na načelu: „Ne postoje pojedinci i njihove porodice, postoji samo društvo“ (N. Kecmanović, 2009:68).  Željenom preoblikovanju porodice doprinosila je politika partije koju je ona vodila u odnosu na djecu. „Azbuka komunizma“ N. Buharina, najpopularniji udžbenik novog čovjeka dvadesetih godina  naglašavala je: „Dijete pripada društvu u kome se rodilo, a ne svojim roditeljima i neophodno je porodicu zamijeniti komunističkom partijom“ (Geler/Nekrič, 2000:154). Moglo bi se istaći da obrazovanje uvijek ima svojevrstan propagandni efekat, ali propaganda, ređe obrazovni. Međutim postoje primjeri da se politička propaganda upravo određuje kao proces političkog obrazovanja. Tako na primjer u “Malom leksikonu politike” objavljenom 50-tih u SSSR-u, postoji sledeća definicija: “Propaganda je intenzivno razjašnjavanje pisanja Marksa, Engelsa, Lenjina i Staljina, te istorije boljševičke partije i njezinih zadataka” (I. Šiber, 1998:298). Još je Lenjin boljševičku propaganda smatrao neodvojivom od prosvjećivanja i vaspitanja naroda. U djelu ''Šta da se radi'' (1920. godine), Lenjin određuje propagandu kao racionalnu upotrebu istorijskih i naučnih argumenata u cilju indoktrinacije ''kvalifikovane publike'', obrazovanijih i zainteresovanijih, a agitaciju kao korišćenje slogana, metafora, poluistina i sl. u cilju podsticanja osjećanja nepravde i nezadovoljstva neobrazovanih. Zbog značajnosti oba pojma, konstruisan je pojam ''agitprop'' koji iskazuje povezanost agitacije i propagande (Z. Slavujević, 1999:18). ''Propaganda se oslanja na fenomen kolektivne, masovne psihologije, apelujući na racionalne, ali i na iracionalne, nesvjesne motive ljudskog ponašanja i odlučivanja'' (Z.Tomić, 2000:159).

Diktatura partijske elite uspješno je sprovođena putem represivnih institucija državnog aparata, ali i indoktrinacijom u obrazovnom procesu, u prvom redu kreiranju i nametanju željene percepcije istorije, čime se nastojalo stvoriti društvo po mjeri režima.

Značajnu propagandnu djelatnost u inostranstvu vršila je i informativno-propagandna ustanova bivšeg SSSR-a osnovana 1925. godine pod nazivom Svesavezno udruženje za kulturne odnose sa inostranstvom (VOKS), a od 1958.godine mijenja ime u Savez sovjetskih društava prijateljstva i kulturnih veza sa inostranstvom. Ovaj Savez je bio osnivač sovjetskih domova kulture u raznim državama a cjelokupna aktivnost je bila usmjerena na političke ciljeve u čemu je propaganda igrala prvorazrednu ulogu. Sovjetske domove kulture zamijenili su Ruski domovi nakon raspada SSSR-a.

Savremeni medijiski geopolitički rat je danas najvidljivi na prostoru Sirije, Ukraine, Baltika. Svakodnevno smo svjedoci spinovanih informacija, optužbi, demantija i sl. Zapadni mediji optužuju Rusku federaciju za agresivnost prema susjedima, za brutalnost ili prikrivanje gubitaka u Siriji i sl. Sa druge strane, ruski mediji pokazuju dobru organizovanost i efikasnost u ovom hibridnom ratovanju, agresivno djelujući u medijskom prostoru drugih država. Moglo bi se istaći, das u imali od koga učiti proteklih decenija: od CNN, BBC, Reutersa, DW, pa sve do istraživačkih rezultata i analiza Rand fondacije, Stratfora i Tavistok instituta. Prostor Balkana i Jugoistočne Evrope predstavalja polje hibridnog ratovanja vodećih geopolitičkih igrača. Rusija kroz medijski prostor plasira željenu politiku, informacije i dezinformacije, putem “svojih” medija i NVO sektora. Što je naučena koncepcija i strategija od zapadnih “partnera” koji već decenijama preko USAID, NED, Fonda za otvoreno društvo i sličnih organizacija, finansiranih lokalnih NVO i medija na prostoru Jugoistočne evrope sprovode željenu politiku.


O autoru

Dr Radenko Šćekić je rođen 20. septembra 1978.  u Bijelom Polju, gdje je sa odličnim uspjehom završio osnovnu i srednju školu nakon čega 1997. godine upisuje Filozofski fakultet u Nikšiću, Odsjek istorija i geografija, koji, kao prvi u generaciji, završava 2001. godine stekavši diplomu profesora istorije i geografije.

Dvije godine kasnije, upisuje uporedo dvoje magistarskih studija na kojima do sredine 2005 godine uspijeva da položi sve predviđene ispite:

  • Magistarske studije Istorije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu gdje je do sada sa visokim ocjenama (prosjek 9,20) položio sve predviđene ispite.
  • Postdiplomske Evropske i Jugoistočnoevropske studije Centra međunarodnih studija Univerziteta Crne Gore, koje su kao multidisciplinarne studije bile sastavljene iz nekoliko modula (grupe predmeta) iz oblasti: Politike, Prava, Evropskih integracija, Ekonomije, Istorije.

Na pomenutim studijama je nakon položenih svih predviđenih ispita (prosjek 9,00) pristupio izradi rada „Razvoj i sredstva Političke propagande“ koji je i odbranio sa ocjenom „A“ u novembru 2006. na Fakultetu političkih nauka u Podgorici pred komisijom u sastavu: prof. dr Vladimir Goati, prof. dr Milan Popović, prof. dr Veselin Pavićević.

Decembra 2010. godine odbranio je doktorat sa ocjenom „A“, na Fakultetu političkih nauka u Beogradu pred komisijom:  prof. dr Zoran Slavujević, prof. dr Čedomir Čupić, prof. dr Ratko Božović  -  na temu „Politička propaganda u Crnoj Gori u poslednjoj deceniji XX vijeka“. Novembra 2011. odlukom Senata UCG izabran u zvanje naučnog saradnika (docenta).

U periodu 2006 – 2008.  kao stipendista Ministarstva za šolstvo, nauku i tehnologiju Republike Slovenije boravi na poziv prof. dr Josipa Rastka Močnika, na Fakultetu za družbene vede u Ljubljani, na preddoktorskim istraživanjima iz oblasti političkog marketinga i medija i političke psihologije.

Pozvan je i od strane direktora prof. dr Stjepana Matkovića da u trajanju od mjesec dana istražuje u Hrvatskom institutu za povijest i Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu Studijski i istraživački boravio je u Holandiji i Njemačkoj.

Od strane Basileus EU (Gent), odobreno mu je post-doktorsko istraživanje na teritoriji EU, iz oblasti spin-doktoringa, političke propagande i političke psihologije.

U periodu od četiri godine (2005-2009.) obavljao je dužnost sekretara Redakcije naučnog časopisa Istorijski zapisi, a 2009. godine je izabran na mjesto sekretara za Crnu Goru Association Internationale D etudes du Sud-Est Europeen iz Pariza.

Član je Izdavačkog savjeta časopisa „Medijski dijalozi“, kao i Strukovnog vijeća društvenih nauka Univerziteta Crne Gore.

 

eSpona OTV EU

Politika

Objavljeno: 17/08/2018
oo-sd-plav-mi-smo-sadasnjost-i-buducnost-a-zogoviceva-ideologija-daleka-proslostPovodom medijskih prepucavanja sa Demokratskim frontom saopštenjem za javnost oglasio se OO SD Plav. Dostavljeno saopštenje Espona integralno prenosi. Da je ...
eSpona
Objavljeno: 16/08/2018
rozaje-dps-ceka-poziv-bs-za-razgovoreOdbornici Demokratske partije socijalista (DPS) u Rožajama dali su podršku izboru predsjednika Opštine i SO u toj opštini, koji su iz redova Bošnjačke stranke (BS) ...
eSpona
Objavljeno: 09/08/2018
oo-sd-bajraktarevic-predsjednik-stijovic-i-canovic-potpredsjednici-opstine-plavPovodom izbora predsjednika i potpredsjednika Opštine Plav saopštenjem za javnost se oglasio Medijski tim Socijaldemokrata. Dostavljeno saopštenje Espona integralno ...
eSpona
Objavljeno: 21/07/2018
sastanak-markovic-i-scekic-saglasni-da-treba-zajednicki-raditi-na-valorizaciji-resursa-beranaPredsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković i predsjednik Opštine Berane Dragoslav Šćekić saglasili su se juče da Vlada i Opština vide prostor za ...
eSpona
Objavljeno: 12/07/2018
zavrsena-druga-sjednica-so-beraneOdbornici lokalnog parlamenta usvojili su sinoć sve predloge odluka izvršne vlasti, dok Informacija o radu Centra bezbjednosti Berane za 2017. godinu i Izvještaj o ...
eSpona
Objavljeno: 10/07/2018
zakazana-druga-redovna-sjednica-so-beraneDruga redovna sjednica Skupštine opštine Berane zakazana je za srijedu, 11. jul, a na Dnevnom redu je, sa predloženom Dopunom, 17 tačaka. Predviđenim dnevnim ...
eSpona
Objavljeno: 11/06/2018
tihomir-bogavac-novi-predsjednik-oo-snp-u-beranamaTihomir Bogavac izabran je za predsjednika Opštinskog odbora Socijalističke narodne partije (SNP) Berana na prvoj konstitutivnoj sjednici novog odbora. Kako ...
eSpona
Objavljeno: 08/06/2018
oo-sd-najjaca-smo-partija-u-plavuOsvrt na ostvareni rezultat na lokalnim izborima u Plavu predstavlja temu saopštenja Medijskog tima Socijaldemokrata (SD). Dostavljeno saopštenje Espona integralno ...
eSpona
Objavljeno: 08/06/2018
zavrsena-prva-redovna-sjednica-so-beraneUsvojeni Izvještaj o radu predsjednika Opštine i Predlog Odluke o komunalnom opremanju građevinskog zemljišta za bespravne objekte, obilježili su drugi dan rada ...
eSpona
Objavljeno: 07/06/2018
lokalna-uprava-nezadovoljna-odnosom-vlade-prema-beranamaNezadovoljstvo saradnjom Vlade Crne Gore sa lokalnom upravom predstavlja temu saopštenja  Opštine Berane. Dostavljeno saopštenje PR službe Predsjednika opštine ...
eSpona
Objavljeno: 05/06/2018
oo-sd-kolasin-osvojili-70-vise-glasova-u-odnosu-na-2016-godinuOstvareni rezultat na lokalnim izborima u Kolašinu i povećanje broja glasova u odnosu na parlamentarne izbore predstavlja temu saopštenja OO Socijaldemokrata (SD) ...
eSpona
Objavljeno: 05/06/2018
nastavak-prve-redovne-sjednice-so-berane-zakazan-za-cetvrtakPrva redovna sjednica lokalnog parlamenta nastaviće se u četvrtak, sedmog juna. Kako je objavljeno na zvaničnom sajtu Opštine Berane, nastavak je zakazan za ...
eSpona
Objavljeno: 04/06/2018
sd-u-rozajama-osvojili-67-posto-vise-glasova-u-odnosu-na-parlamentarne-izboreOsvrt na osvojeni broj glasova na lokalnim izborima u Rožajama i poređenje sa brojem dobijenim prije dvije godine, na parlamentarnim, predstavlja temu saopštenja ...
eSpona
Objavljeno: 01/06/2018
petnjica-danas-dobija-ulicu-21-majOdbornici lokalnog parlamenta u Petnjici danas će, pored ostalih tačaka dnevnog reda, razmatrati predloge odluka o dodjeli imena ulica i trgova u tom opštini, među ...
eSpona
Objavljeno: 31/05/2018
kasno-marko-na-sjednicu-stizeNakon šest sati rada odbornici Skupštine opštine Berane usvojili su osam tačaka dnevnog reda. Sjednica je oko 16 časova prekinuta, a o terminu njenog nastavka ...
eSpona
Objavljeno: 30/05/2018
sjutra-se-odrzava-prva-redovna-sjednica-so-beranePrva redovna sjednica SO Berane održaće se u četvrtak, 31. maja, a odbornici će raspravljati o 21 tački dnevnog reda. Kako je predviđeno, odbornici će, pored ...
eSpona
Objavljeno: 28/05/2018
na-krilima-predsjednickih-dps-trijumfovao-i-na-lokalnim-izborimaDemokratska partija socijalista i koalicije koju je predvodila na juče održanim lokalnim izborima, dominirala je i u većini njih ostvarila ubjeljive ...
eSpona
Objavljeno: 24/05/2018
dedeic-vrijeme-je-da-se-srbi-pitajuUpozorenje građanima Podgorice da ne dozvole da budu prevareni pričama o rasipanju glasova predstavlja temu saopštenja Srpske koalicije. Dostavljeno saopštenje ...
eSpona
Objavljeno: 23/05/2018
oo-sd-plav-bicemo-najaca-partija-u-plavuPredstavljanje izborne liste u Plavu i poruke sa završne Konvencije u tom gradu predstavljaju temu saopštenja Medijskog tima Socijaldemokrata. Dostavljeno ...
eSpona
Objavljeno: 19/05/2018
kad-ni-najveci-broj-osvojenih-glasova-dps-predsjednickog-kandidata-nije-dovoljan-za-pobjedu-u-beranamaInauguracija novog predsjednika Crne Gore, Mila Đukanovića, obaviće se sjutra, na Cetinju. Biće to drugi put da Đukanović započinje predsjednički mandat, nakon što ...
eSpona
Objavljeno: 18/05/2018
oo-sd-plav-za-cetiri-godine-otvoricemo-novih-100-radnih-mjestaObećanje da će u naredne četiri godine otvoriti novih 100 radnih mjesta predstavlja temu saopštenja OO Socijaldemokrata Plav. Dostavljeno saopštenje Espona ...
eSpona
Objavljeno: 17/05/2018
oo-sd-kolasin-lokalna-vlast-okrenula-leda-gradanimaPlan budućeg rješavanja problema u Kolašinu predstavlja temu saopštenja Medijskog tima Socijaldemokrata. Dostavljeno saopštenje Espona integralno prenosi. U ...
eSpona
Objavljeno: 15/05/2018
sest-odbornika-dps-a-podnijelo-ostavkeŠest odbornika Demokratske partije socijalista (DPS) podnijelo je ostavke na te funkcije. O tome je obaviještena Služba lokalnog parlamenta, saznaje ...
eSpona
Objavljeno: 14/05/2018
oo-sd-sport-je-vazan-segment-razvoja-rozajaInsistiranje na kvalitetnijem posvećivanju razvoju sporta u Rožajama predstavlja temu saopštenja OO SD tog grada. Dostavljeno saopštenje Espona integralno ...
eSpona
Objavljeno: 13/05/2018
zizic-ustavni-sud-izvrsio-pravno-nasilje-nad-srpskom-koalicijomPovodom odbijanja žalbe na odluku Državne izborne komisije od strane Ustavnog suda Crne Gore saopštenjem se oglasila Srpska koalicija. Dostavljeno saopštenje Espona ...
eSpona
Objavljeno: 11/05/2018
dedeic-hajkom-na-srpsku-koaliciju-df-dps-i-demokrate-zatiru-srpsko-ime-u-crnoj-goriOčekivanja od konačne odluke Ustavnog suda povodom poništavanja izborne liste Srpske koalicije u Kolašinu predstavljaju temu saopštenja Srpske liste. Dostavljeno ...
eSpona
Objavljeno: 11/05/2018
bajraktarevic-socijaldemokrate-ce-rijesiti-problem-vodosnabdijevanja-u-plavuPrioritetno rješavanje problema vodosnabdijevanja građana Plava predstavlja temu saopštenja Medijskog tima Socijaldemokrata. Dostavljeno saopštenje Espona ...
eSpona
Objavljeno: 10/05/2018
srpska-koalicija-ako-nam-poniste-listu-u-kolasinu-neka-poniste-i-u-podgorici-i-bijelom-polju-ali-i-sve-liste-df-aPovodom Rješenja Državne izborne komisije o pomištenju izborne liste u Kolašinu i podnešene žalbe Ustavnom sudu saopštenjem se oglasila Srpska koalicija. ...
eSpona
Objavljeno: 04/05/2018
mehmedovic-otvoricemo-nova-radna-mjesta-i-zaustaviti-iseljavanje-mladih-iz-plavaOtvaranje novih radnih mjesta i zaustavljanje iseljavanja mladih sa područja plavske opštine predstavlja temu saopštenja OO SD te opštine. Dostavljeno saopštenje ...
eSpona
Objavljeno: 28/04/2018
oo-socijaldemokrata-plav-prvi-predao-izbornu-listu-za-lokalne-izborePovodom predaje liste kandidata za predstojeće lokalne izbore u Plavu saopštenjem se oglasio OO Socijaldemokrata. Dostavljeno saopštenje Espona integralno ...
eSpona
Objavljeno: 27/04/2018
fejzic-poboljsati-status-mladih-u-rozajama-i-podstaci-ih-na-aktivizamNezadovoljstvo položajem mladih u Rožajama predstavlja temu saopštenja Medijskog tima Socijaldemokrata Crne Gore. Dostavljeno saopštenje Espona integralno ...
eSpona
Objavljeno: 25/04/2018
usvojene-odluke-o-zaradama-lokalnih-funkcionera-sluzbenika-i-namjestenika-opstine-beraneJednoglasnim odlukama odbornika lokalnog parlamenta usvojeni su predlozi Odluke o zaradama lokalnih funkcionera i Odluke o zaradama lokalnih službenika i ...
eSpona
Objavljeno: 25/04/2018
budzet-opstine-berane-usvojen-u-visini-vecoj-od-11-miliona-euraOdbornici Skupštine opštine usvojili su Predlog Odluke Budžeta Opštine Berane za 2018. godinu sa amandmanom u visini od 11.341.191 eura. Za taj predlog glasalo je ...
eSpona
Objavljeno: 25/04/2018
oo-sd-plav-omer-mehmedovic-nosilac-izborne-listePovodom održane sjednice OO na kojoj je verifikovana izborna lista i izabran njen nosilac saopštenjem se oglasio OO Socijaldemokrata Plav. Dostavljeno saopštenje ...
eSpona
Objavljeno: 25/04/2018
po-hitnom-postupku-danas-se-odrzava-nova-sjednica-so-beranePredsjednik SO Berane Novica Obradović za danas je po hitnom postupku zakazao novu sjednicu lokalnog parlamenta. Za današnju sjednicu predložene su tri tačke ...
eSpona
Objavljeno: 24/04/2018
oo-sd-pluzine-miodrag-bakrac-nosilac-liste-socijaldemokrataPredaja izborne liste za lokalne izbore u Plužinama predstavlja temu saopštenja Socijaldemokrata Crne Gore. Dostavljeno saopštenje Espona integralno ...
eSpona
Objavljeno: 23/04/2018
so-berane-dragoslav-scekic-dobio-novi-mandat-na-mjestu-predsjednika-opstineGlasovima osamnaest odbornika Koalicije „Zdravo Berane“ i Demokratske Crne Gore predsjednik Opštine Berane i u narednom četvorogodišnjem mandatu biće Dragoslav ...
eSpona
Objavljeno: 20/04/2018
zakazana-sjednica-so-berane-po-hitnom-postupku-2Za ponedjeljak, 23. april, zakazana je sjednica SO Berane po hitnom postupku. Na dnevnom redu sjednice su četiri tačke, među kojima se ističu „Izbor predsjednika ...
eSpona
Objavljeno: 17/04/2018
dedeic-u-hajku-protiv-mene-i-srpske-koalicije-ukljucili-su-se-lazni-srbiPovodom ostvarenog rezultata na predsjedničkim izborima saopštenjem za javnost oglasio se Dobrilo Dedeić - kandidat Srpske koalicije. Dostavljeno saopštenje Espona ...
eSpona
Objavljeno: 16/04/2018
predsjednicki-izbori-milo-dukanovic-novi-predsjednik-crne-goreNovi predsjednik Crne Gore je Milo Đukanović - predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS). On je u juče održanom prvom krugu izbora, prema preliminarnim ...
eSpona
Objavljeno: 15/04/2018
danas-se-odrzavaju-predsjednicki-izboriDanas se održavaju predsjednički izbori, treći od kako je Crna Gora obnovila nezavisnost. Pravo glasa na ovimizborima ima 532.599 građana, koji će moći da glasaju ...
eSpona
Objavljeno: 12/04/2018
novica-obradovic-novi-predsjednik-so-beraneČetrnaest odbornika koalicije Zdravo Berane i njihove četiri kolege iz Demokratske Crne Gore izabali su danas novog predsjednika Skupštine opštine Berane, Novicu ...
eSpona
Objavljeno: 11/04/2018
sjutra-se-odrzava-konstitutivna-sjednica-so-berane-pocinje-sjeca-knezevaKonstitutivna sjednica SO Berane zakazana je za sjutra, u četvrtak, 12. aprila, sa početkom u 12 časova. Za dnevni red sjednice predviđene su dvije tačke: ...
eSpona
Objavljeno: 05/04/2018
feniks-nadgleda-izbore-u-beranamaPovodom dobijenog ovlašćenja za službeno praćenje izbora za predsjednika Crne Gore na području Berana saopštenjem za javnost se oglasila NVO Ženska organizacija ...
eSpona
Objavljeno: 04/04/2018
dedeic-zasto-sam-protiv-koncepta-vojne-neutralnostiPoruka da Crna Gora treba da zamijeni članstvo u NATO sa ruskim bezbjedonosnim kišobranom predstavlja temu saopštenja Dobrila Dedeića- predsjedničkog kandidata ...
eSpona
Objavljeno: 01/04/2018
dedeic-povlacenje-ambasadora-iz-pristine-prvi-potez-buduceg-predsjednika-crne-goreDa budući predsjednik treba da povuče ambasadora Crne Gore iz Prištine predstavlja temu saopštenja Dobrila Dedeića - predsjedničkog kandidata Srpske koalicije. ...
eSpona
Objavljeno: 28/03/2018
dedeic-sa-rusijom-do-pobjedeSaopštenjem za javnost oglasio se Dobrilo Dedeić - predsjednički kandidat Srpske koalicije. Dostavljeno saopštenje Espona integralno prenosi. Glavni ...
eSpona
Objavljeno: 27/03/2018
dedeic-crnoj-gori-evrofanaticna-politika-ne-moze-donijeti-nista-dobroIzjava da se tokom kampanje neće baviti evropskim integracijama, već nacionalnim, predstavlja temu saopštenja Dobrila Dedeića - predsjedničkog kandidata Srpske ...
eSpona
Objavljeno: 25/03/2018
smajo-sabotic-podrzao-predsjednicku-kandidaturu-dobrila-dedeicaPovodom kandidature Dobrila Dedeića za predsjednika Crne Gore saopštenjem se oglasio primarijus Smajo Šabotić. Dostavljeno saopštenje Espona integralno ...
eSpona
Objavljeno: 21/03/2018
oo-sd-jasan-plan-i-program-za-oporavak-posrnule-opstine-kolasinFormiranje izbornog štaba i otpočinjanje kampanje u Kolašinu predstavlja temu saopštenja OO SD Kolašin. Dostavljeno saopštenje Espona integralno ...
eSpona

Preporučujemo knjigu:

 

Zeljko Rutovic Postmediji knjiga

 

Kolumne: