Radenko ScekicZahvaljujući saradnji sa dr Radenkom Šćekićem, jednim od evropskih eksperata za izučavanje propagande, Espona objavljuje prvi od tri teksta feljtona vezanog za propagandu i njenu (zlo)upotrebu. U Prvom tekstu dr Šćekić se bavio propagandom u vremenu komunizma.

Najveći dio ljudi prihvata određenu ideologiju indentifikujući se sa nekom idejom. Ideologije imaju serije sakralnih dokumenata (kao što su statuti, povelje, manifesti, deklaracije) i svoje heroje (očeve osnivače, mislioce). Ruski boljševici su očekivali da im pripadne počast da Sovjetski Savez postane domovina čovječanstva, zahvaljujući tvrdnji da upravljaju zakonima istorije. Ali, zemlja u kojoj su pobijedili, nasleđe kojim je trebalo da upravljaju, društvo koje su morali da preobraze i politička shvatanja koja su isticali u prvi plan, doveli su do toga da ideje koje su imali o sebi i slika koju su željeli da daju budu još upadljivije kontradiktorne. Iluzija o brisanju svega i počinjanju iz početka, koja je sastavni dio ideje o revoluciji, takođe pomaže da se ideja o revoluciji univerzalizuje. Učenje o diktaturi proleterijata opravdavalo je nasilje. Društvo je takvo inkorporirano u državu što je i krajni cilj totalitarizma da društvo služi državi. Kada su komunistički režimi odustajali od utopijskih ciljeva i navodno privremeno suspendovali građanske slobode, kada su napuštali internacionalizam i prihvatali nacionalne programe, razlika u odnosu na fašističke režime se smanjivala, jer i fašizam i komunizam su htjeli “čovjeka po mjeri svoje politike”.

Pobjedom Oktobarske revolucije u Rusiji 1917. godine uspostavljen je novi društveni sistem i obrazovan Sovjetski Savez. Nova vlast je razvila agresivnu indoktrinaciju i propagandu radi nametanja određenih stavova i načina mišljenja kao i proširenja i jačanja političke vlasti. Zbog toga se odmah na početku obrazuje Odjeljenje agitacije i propagande (Agitprop), kao i Sekcija za međunarodnu propagandu čiji je cilj bio da doprinese širenju komunizma u svijetu.

Narodni komesarijat unutrašnjih poslova (NKVD), jeste nova ustanova političke policije koja je oformljena 1934. na čelu sa Ježovim. NKVD je bio glavni organ zadužen za sprovođenje odluka o masovnim čistkama i o organizovanju GUL–aga, i pod tim imenom je egzistirao do 1946. godine. Diktatura proleterijata postala  je diktatura partije koja je koristila nasilje protiv radnika i seljaka sa istim intenzitetom kao i protiv buržoazije. Nisu svi boljševici mogli da prećute svoje neslaganje sa time, ali u praksi nije postojala druga mogućnost. Korijeni sovjetskog totalitarizma nalaze se u Lenjinovom nasleđu čije su dvije glavne karakteristike: koncentracija političke moći u uskom krugu ljudi, što je dovelo do centralizacije vlasti u rukama »avangarde partije« koja kontroliše čitavo društvo,  i oslanjanje na teror, uključujući i korišćenje instituta kolektivne krivice, što je dovelo do simbioze vladajuće elite i političke policije. Zato je ovaj sistem sistem svojevrsne zavjereničke vlasti koja se nalazi u sukobu sa društvom.

Ž. Klemanso je govorio da je rat suviše ozbiljna stvar da bi se mogao povjeriti generalima, a Lenjin je odmah po osvajanju vlasti došao do zaključka da je „diktatura proleterijata isuviše ozbiljna stvar da bi se mogla povjeriti proleterijatu“ (Geler/Nekrič, 2000:52). Boljševička elita je isticala: „Za masu, propaganda treba da bude prosta, kategorična i direktna”(R. Radonjić, 2002:176). Propagandom agitacije kojom se zameće jedan eksplozivan, revolucionaran, sa stanovišta sistema destruktivan pokret, koji se obraća najsnažnijim i najjednostavnijim osjećanjima i koristi najelementarnija sredstva sa ciljem da maksimalno oslobodi energiju ljudi i privoli ih na napore i žrtve kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi – uspjelo se u atmosferi Prvog svjetskog rata preuzeti vlast u carskoj Rusiji i iz korijena promijeniti društveni sistem. U kombinaciji agitacije i ekstremne varijante „crne“ propagande, odnosno tzv, subverzivne propagande, boljševici su prvo na talasu revolucionarnog vrenja i ratnih poraza uspjeli srušiti carski sistem a potom, iako u manjini u odnosu na druge revolucionarne organizacije, uspjeli da ih inkorporiraju, uguše ili eliminišu i samostalno preuzmu vlast u zemlji. Takođe propagandom podjele uloga nastojalo se stvoriti atmosfera striktne podjele uloga Partije, kao društvene elite i avangarde, i publike, odnosno naroda od koga se tražilo pasivno pristajanje i bezpogovorno prihvatanje partijskih direktiva.

Propagandno načelo pojednostavljivanja slike svijeta ogledalo se kroz propagandnu figuru neprijatelja u cilju anatemisanja i eliminisanja oponenata sa političke scene poput: „buharinovaca“, „trockista“, „slugu imperijalizma“, „belogardejskih pigmeja“, „fašističkih lakeja“, „neprijatelja naroda“ i dr. Takođe se može prepoznati  i  načelo personalizacije politike, odnosno indentifikacije određene politike sa vođom (Lenjinom, Staljinom). Načelo segmentacije publike i propagandne slojevitosti se prepoznavalo po utvrđivanju posebnih društvenih grupa i prilagođavanje propagande karakteristikama odabranih ciljnih grupa - radnici, proleteri.

Tehnikama direktne propagande u otvorenom propagandnom djelovanju nije se skrivala namjera, niti birao način, uz korišćenje svih vrsta psihičkih pritisaka, da se privole objekti propagande na prihvatanje željenih ideja i načina ponašanja. Takođe, i tehnikama vertikalne propagande korišćen je institucionalno zaštićen autoritet, partija, partijska država i njeni raspoloživi mehanizmi u jednosmjernoj i posredovanoj komunikaciji, koji su djelujući snagom svoga nadređenog i podređenog položaja primaoca poruka nastojali da nametnu željenu percepciju stvarnosti.

Kao primjeri horizontalne propagande u komunističkim zemljama navode se aktivnosti "diskusionih kružoka' u kojima se "razrađuju" odgovarajući "materijali", raznovrsne informativne, obrazovne, kulturne, zabavne i druge aktivnosti "radničkih klubova", "radničkih univerziteta", domova kulture i literature, različitih oblika nepolitičkog okupljanja ljudi, druženja i sl. (Z. Slavujević, 2005:89). Jedan od vidova propagandnog djelovanja putem propagande akcijom su i masovne kolektivne ili kulturne akcije, parade, spektakli, praznici, vježbe - odnosno, persuazivnost događaja kao takvog, čime se postizala kontrola nad događajem i sadržajima. Jedan od oblika propagande akcijom, lični primjer, obilato je korišćen u persuazivne svrhe, putem opšteg principa ugledanja, odnosno indentifikacije putem osmišljenih javnih postupaka („radnici udarnici“, najbolji u takmičenju znanju o životu vođe, marksizma, revolucije, njegovanje lika „pravog komuniste kao visoko moralnog uzora“ i sl.).

Prisilna persuazija, tzv. tehnika „ispiranja mozga“, se sprovodila snažnom indoktrinacijom, uz istovremeno korišćenje različitih metoda smanjivanja otpora onoga na koga se djelovalo, a u cilju postizanja njihove potpune poslušnosti. Naročito je bila evidentna u tzv, radnim logorima, Gulazima, u kojima je putem izolacije, izazivanjem emocionalnih stresova, nagrade i kazne za (ne)kooperativnost, fizičke torture, iscrpljivanja i sl., uz kombinaciju elemenata drugih propagandnih tehnika se nametalo željeno uvjerenje i način ponašanja. Fizičku likvidaciju pratilo je i negiranje postojanja žrtve u svim odnosima u društvenom životu. Među svim tragovima koji su brisani, posebno mjesto, a za propagandu najvažnije, zauzimao je nestanak ljudi sa fotografija, jer poslije njihove fizičke likvidacije, više im nije bilo mjesta uz velikog vođu, pa makar to bilo i na fotografijama i zato su brisani, tako što su fotografije jednostavno skraćivane ili su likove zamjenjivala bijela polja.

Od propagandnih sredstava, osim filma i radija, masovno su korišćeni politički plakati, leci na kojima je isticana „snaga i moć komunizma“, koji je uglavnom predstavljan u liku snažnih i zdravih radnika, nasuprot „sitnih i debelih kapitalista koji iskorišćavaju i tlače svijet“. Mnogobrojne partijske zastave, ogromne fotografije Marksa i Engelsa, Lenjina, Staljina, kreiranje u javnosti kulta ličnosti od vođe partije, propagandnom tehnikom transfera njegovo povezivanje sa revolucijom i njenim tekovinama, samo su neke od opštih karakteristika persuazivne djelatnosti u komunističkom sistemu.

Staljinova propaganda, naročito ona pod rukovodstvom A. Ždanova, bila je prisutna u svim sferama društva (politici, nauci, kinematografiji, sportu, slikarstvu, književnosti, muzici i dr.), najavljujući dolazak “novog čovjeka”, “bića” koje je tek trebalo izgraditi i kojem je na žrtvu prinesen svaki oblik opozicije - metodom političkih čistki, deportacija cijelih grupa stanovništva i likvidacijama oponenata i na druge načine. Bilo kakva forma kritičkog izražavanja je zabranjena. Jedno od moćnih sredstava kojim se Staljin koristio u borbi sa svojim protivnicima jevrejskog porijekla bio je antisemitizam, a činjenica je da su mu sva tri glavna oponenta za dolazak na vlast, Trocki, Zinovjev i Kamenjev upravo bili Jevreji.

Sovjetska propaganda se nakon Oktobarske revolucije 1917. široko oslanjala na marksističko-lenjinističku terminologiju, sve do Staljinove smrti 1953., od kada se u njoj mogla uočiti veća fleksibilnost i uticaj pragmatizma.

Funcionisanje poretka bilo je zasnovano na načelu: „Ne postoje pojedinci i njihove porodice, postoji samo društvo“ (N. Kecmanović, 2009:68).  Željenom preoblikovanju porodice doprinosila je politika partije koju je ona vodila u odnosu na djecu. „Azbuka komunizma“ N. Buharina, najpopularniji udžbenik novog čovjeka dvadesetih godina  naglašavala je: „Dijete pripada društvu u kome se rodilo, a ne svojim roditeljima i neophodno je porodicu zamijeniti komunističkom partijom“ (Geler/Nekrič, 2000:154). Moglo bi se istaći da obrazovanje uvijek ima svojevrstan propagandni efekat, ali propaganda, ređe obrazovni. Međutim postoje primjeri da se politička propaganda upravo određuje kao proces političkog obrazovanja. Tako na primjer u “Malom leksikonu politike” objavljenom 50-tih u SSSR-u, postoji sledeća definicija: “Propaganda je intenzivno razjašnjavanje pisanja Marksa, Engelsa, Lenjina i Staljina, te istorije boljševičke partije i njezinih zadataka” (I. Šiber, 1998:298). Još je Lenjin boljševičku propaganda smatrao neodvojivom od prosvjećivanja i vaspitanja naroda. U djelu ''Šta da se radi'' (1920. godine), Lenjin određuje propagandu kao racionalnu upotrebu istorijskih i naučnih argumenata u cilju indoktrinacije ''kvalifikovane publike'', obrazovanijih i zainteresovanijih, a agitaciju kao korišćenje slogana, metafora, poluistina i sl. u cilju podsticanja osjećanja nepravde i nezadovoljstva neobrazovanih. Zbog značajnosti oba pojma, konstruisan je pojam ''agitprop'' koji iskazuje povezanost agitacije i propagande (Z. Slavujević, 1999:18). ''Propaganda se oslanja na fenomen kolektivne, masovne psihologije, apelujući na racionalne, ali i na iracionalne, nesvjesne motive ljudskog ponašanja i odlučivanja'' (Z.Tomić, 2000:159).

Diktatura partijske elite uspješno je sprovođena putem represivnih institucija državnog aparata, ali i indoktrinacijom u obrazovnom procesu, u prvom redu kreiranju i nametanju željene percepcije istorije, čime se nastojalo stvoriti društvo po mjeri režima.

Značajnu propagandnu djelatnost u inostranstvu vršila je i informativno-propagandna ustanova bivšeg SSSR-a osnovana 1925. godine pod nazivom Svesavezno udruženje za kulturne odnose sa inostranstvom (VOKS), a od 1958.godine mijenja ime u Savez sovjetskih društava prijateljstva i kulturnih veza sa inostranstvom. Ovaj Savez je bio osnivač sovjetskih domova kulture u raznim državama a cjelokupna aktivnost je bila usmjerena na političke ciljeve u čemu je propaganda igrala prvorazrednu ulogu. Sovjetske domove kulture zamijenili su Ruski domovi nakon raspada SSSR-a.

Savremeni medijiski geopolitički rat je danas najvidljivi na prostoru Sirije, Ukraine, Baltika. Svakodnevno smo svjedoci spinovanih informacija, optužbi, demantija i sl. Zapadni mediji optužuju Rusku federaciju za agresivnost prema susjedima, za brutalnost ili prikrivanje gubitaka u Siriji i sl. Sa druge strane, ruski mediji pokazuju dobru organizovanost i efikasnost u ovom hibridnom ratovanju, agresivno djelujući u medijskom prostoru drugih država. Moglo bi se istaći, das u imali od koga učiti proteklih decenija: od CNN, BBC, Reutersa, DW, pa sve do istraživačkih rezultata i analiza Rand fondacije, Stratfora i Tavistok instituta. Prostor Balkana i Jugoistočne Evrope predstavalja polje hibridnog ratovanja vodećih geopolitičkih igrača. Rusija kroz medijski prostor plasira željenu politiku, informacije i dezinformacije, putem “svojih” medija i NVO sektora. Što je naučena koncepcija i strategija od zapadnih “partnera” koji već decenijama preko USAID, NED, Fonda za otvoreno društvo i sličnih organizacija, finansiranih lokalnih NVO i medija na prostoru Jugoistočne evrope sprovode željenu politiku.


O autoru

Dr Radenko Šćekić je rođen 20. septembra 1978.  u Bijelom Polju, gdje je sa odličnim uspjehom završio osnovnu i srednju školu nakon čega 1997. godine upisuje Filozofski fakultet u Nikšiću, Odsjek istorija i geografija, koji, kao prvi u generaciji, završava 2001. godine stekavši diplomu profesora istorije i geografije.

Dvije godine kasnije, upisuje uporedo dvoje magistarskih studija na kojima do sredine 2005 godine uspijeva da položi sve predviđene ispite:

  • Magistarske studije Istorije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu gdje je do sada sa visokim ocjenama (prosjek 9,20) položio sve predviđene ispite.
  • Postdiplomske Evropske i Jugoistočnoevropske studije Centra međunarodnih studija Univerziteta Crne Gore, koje su kao multidisciplinarne studije bile sastavljene iz nekoliko modula (grupe predmeta) iz oblasti: Politike, Prava, Evropskih integracija, Ekonomije, Istorije.

Na pomenutim studijama je nakon položenih svih predviđenih ispita (prosjek 9,00) pristupio izradi rada „Razvoj i sredstva Političke propagande“ koji je i odbranio sa ocjenom „A“ u novembru 2006. na Fakultetu političkih nauka u Podgorici pred komisijom u sastavu: prof. dr Vladimir Goati, prof. dr Milan Popović, prof. dr Veselin Pavićević.

Decembra 2010. godine odbranio je doktorat sa ocjenom „A“, na Fakultetu političkih nauka u Beogradu pred komisijom:  prof. dr Zoran Slavujević, prof. dr Čedomir Čupić, prof. dr Ratko Božović  -  na temu „Politička propaganda u Crnoj Gori u poslednjoj deceniji XX vijeka“. Novembra 2011. odlukom Senata UCG izabran u zvanje naučnog saradnika (docenta).

U periodu 2006 – 2008.  kao stipendista Ministarstva za šolstvo, nauku i tehnologiju Republike Slovenije boravi na poziv prof. dr Josipa Rastka Močnika, na Fakultetu za družbene vede u Ljubljani, na preddoktorskim istraživanjima iz oblasti političkog marketinga i medija i političke psihologije.

Pozvan je i od strane direktora prof. dr Stjepana Matkovića da u trajanju od mjesec dana istražuje u Hrvatskom institutu za povijest i Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu Studijski i istraživački boravio je u Holandiji i Njemačkoj.

Od strane Basileus EU (Gent), odobreno mu je post-doktorsko istraživanje na teritoriji EU, iz oblasti spin-doktoringa, političke propagande i političke psihologije.

U periodu od četiri godine (2005-2009.) obavljao je dužnost sekretara Redakcije naučnog časopisa Istorijski zapisi, a 2009. godine je izabran na mjesto sekretara za Crnu Goru Association Internationale D etudes du Sud-Est Europeen iz Pariza.

Član je Izdavačkog savjeta časopisa „Medijski dijalozi“, kao i Strukovnog vijeća društvenih nauka Univerziteta Crne Gore.

 

eSpona OTV EU

Politika

Objavljeno: 17/01/2018
zdravo-berane-trazi-da-tuzilastvo-ispita-podjelu-socijaleKoalicija Zdravo Berane poziva Specijalno tužilaštvo da se izjasni povodom, kako tvrde, zloupotreba u radu Centara za socijalni rad u Beranama i Andrijevici. U ...
eSpona
Objavljeno: 15/01/2018
oo-dps-berane-od-berana-mozemo-napraviti-grad-sa-perspektivomSaopštenjem za javnost oglasio se OO DPS Berane. Dostavljeno saopštenje Espona integralno prenosi. Berane je jedan od najljepših gradova u Crnoj Gori, koji ima ...
eSpona
Objavljeno: 15/01/2018
odbornici-so-petnjica-izabrali-samira-agovica-za-predsjednika-opstineDosadašnji predsjednik Opštine Petnjica, Samir Agović i u naredne četiri godine rukovodiće radom lokalne uprave u toj opštini, odlučeno je na današnjoj ...
eSpona
Objavljeno: 14/01/2018
oo-dps-berane-pobrkali-ste-uloge-vasa-druzina-je-na-optuzenickim-klupamaNovo saopštenje OO DPS Berane predstavlja odgovor na optužbe iz Koalicje „Zdravo Berane“. Dostavljeno saopštenje Espona integralno prenosi. Od stranke kojoj ...
eSpona
Objavljeno: 14/01/2018
oo-dps-berane-demagogija-prevara-i-podjele-u-beranama-ne-prolazeOsvrt na kampanju i oglašavanja Demokratske Crne Gore predstavlja temu saopštenja OO DPS Berane. Dostavljeno saopštenje Espona integralno prenosi. O ...
eSpona
Objavljeno: 14/01/2018
oo-dps-berane-trula-jabuka-trla-lan-da-joj-prode-danSaopštenjem za javnost oglasio se OO DPS Berane. Dostavljeno saopštenje Espona integralno prenosi. Koalicija „Trula jabuka“, koja odbrojava posljednje dane na ...
eSpona
Objavljeno: 13/01/2018
oo-dps-berane-demokravate-u-gubitnickom-jatuSaopštenjem za javnost oglasio se OO DPS Berane. Dostavljeno saopštenje Espona integralno prenosi. Vođeni činjenicom da se svakakav proizvod može dobro prodati ...
eSpona
Objavljeno: 13/01/2018
koalicija-zdravo-berane-ocekuje-da-nece-biti-zloupotreba-socijalne-pomociKoalicija „Zdravo Berane“ u susret predstojećim izborima očekuje da se neće ponoviti zloupotrebe različitih vrsta, te da će JU Centar za socijalni rad opština ...
eSpona
Objavljeno: 11/01/2018
oo-sd-gradani-ce-trulu-jabuku-baciti-u-kantu-za-otpatkeOsvrt na neostvarena obećanja lokalne vlasti iz oblasti ekologije u prethodne četiri godine predtavlja temu saopštenja OO SD Berane. Dostavljeno saopštenje Espona ...
eSpona
Objavljeno: 11/01/2018
srpska-lista-razlozi-za-ucesce-u-okviru-saveza-zdravo-beraneRazlozi zbog kojih će Srpska lista na lokalnim izborima u Beranama učestvovati u okviru saveza “Zdravo Berane” predstavljaju temu saopštenja Informativne službe ...
eSpona
Objavljeno: 11/01/2018
oo-dps-berane-klevete-koalicije-sa-optuzenickih-klupaIz OO DPS reagovali su na, kako je navedeno, klevete iz redova Koalicije „Zdravo Berane“. Dostavljeno reagovanje Espona integralno prenosi. Blijeda koalicija pod ...
eSpona
Objavljeno: 10/01/2018
oo-dps-berane-nazdravlje-vam-odlazak-nezdraviPovodom za danas zakazane sjednice Skupštine opštine Berane, saopštenjem za javnost oglasio se Opštinski odbor Demokratske partije socijalista. Dostavljeno ...
eSpona
Objavljeno: 09/01/2018
koalicija-berane-pobjeduje-milo-dukanovic-dps-sd-bs-predala-izbornu-listuPovodom predaje izborne liste za predstojeće lokalne izbore u Beranama, saopštenjem za javnost oglasila se Koalicija “Berane pobjeđuje - Milo Đukanović - DPS, SD, ...
eSpona
Objavljeno: 08/01/2018
petnjica-samiru-agovicu-novi-mandat-za-predsjednika-opstineDosadašnji predsjednik Opštine Petnjica, Samir Agović kandidat je da tu funkciju obavlja i u narednom mandatu. Takva odluka je donesena na sjednici OO DPS ...
eSpona
Objavljeno: 05/01/2018
dps-sd-bs-necemo-se-izvinjavati-zbog-laznih-fb-profilaPovodom, kako tvrde, lažne FB stranice sa koje se pokušava nanijeti šteta njihovoj koaliciji saopštenjem za javnost oglasili su se iz Koalicije “Berane pobjeđuje - ...
eSpona
Objavljeno: 05/01/2018
oo-sd-berane-trulu-jabuku-izjeda-sve-vece-povjerenje-gradanaPovodom ramjene saopštenja Socijaldemokrata i Koalicije “Zdravo Berane” medijski tim SD-a oglasio se novim saopštenjem za javnost. Dostavljeno saopštenje ...
eSpona
Objavljeno: 05/01/2018
ura-ce-samostalno-nastupiti-na-lokalnim-izborima-u-beranama-nosilac-liste-dr-dragan-labudovicGrađanski pokret URA će nastupita samostalno na predstojećim lokalnim izborima u Beranama, a nosilac liste biće doktor Dragan Labudović, odlučio je OO URA ...
eSpona
Objavljeno: 04/01/2018
oo-sd-dosljedno-za-moderno-berane-jednakih-sansiOpštinski odbor Socijaldemokrata Berana oglasio se saopštenjem za javnost. Dostavljeno saopštenje Medijskog tima te Partije Espona integralno prenosi. Iako je ...
eSpona
Objavljeno: 31/12/2017
savjet-mladih-dps-berane-organizovao-akciju-dijeljenja-novogodisnjig-paketicaPovodom organizovane aktivnosti podjele novogodišnjih paketića saopštenjem se oglasio Savjet mladih DPS Berane. Dostavljeno saopštenje Espona integralno ...
eSpona
Objavljeno: 31/12/2017
berane-dps-sd-i-bs-potpisale-koalicioni-sporazumPovodom potpisivanja koalicionog sporazuma o zajedničkom nastupu na predstojećim lokalnim izborima u Beranama, saopštenjem za javnost oglasili su se iz ...
eSpona
Objavljeno: 28/12/2017
oo-dps-berane-partijska-tortura-beranske-vlasti-nad-zaposlenimaPritisci na zaposlene i lokalnoj upravi i nezakonita zapošljavanja, kako je navedeno, predstavljaju temu saopštenja za javnost OO DPS Berane. Dostavljeno saopštenje ...
eSpona
Objavljeno: 28/12/2017
so-berane-isti-broj-odbornika-i-u-narednom-perioduNa predstojećim lokalnim izborima građani će birati 35 odbornika koji će predstavljati budući sazivu SO Berane, jednoglasna je odluka današnje sjednice. Utvrđivanje ...
eSpona
Objavljeno: 27/12/2017
sazvana-sjednica-so-berane-po-hitnom-postupkuSjednica Skupštine opštine Berane održaće se u četvrtak, 28. decembra, sa početkom u 10 časova, a na dnevnom redu su dvije tačke:  Predlog Odluke o utvrđivanju ...
eSpona
Objavljeno: 26/12/2017
afirmacija-mladih-ljudi-prioritet-je-socijaldemokrata-beranaOrganizovanje izložbe fotografija Asmira Lucevića i novogodišnji koktel koji je organizovao Forum žena Socijaldemokrata Berana predstavlja temu saopštenja ...
eSpona
Objavljeno: 26/12/2017
dogovoren-zajednicki-nastup-dps-a-bs-a-i-sd-a-na-lokalnim-izborima-u-beranamaDemokratska partija socijalista (DPS), Bošnjačka stranka (BS) i Socijaldemokrate (SD) na predstojećim lokalnim izborima u Beranama nastupiće na zajedničkoj listi. ...
eSpona
Objavljeno: 22/12/2017
savjet-mladih-oo-dps-berane-uvjereni-u-apsolutnu-pobjeduOdržana sjednica Savjeta mladih OO DPS Berane predstavlja temu saopštenja te Partije. Dostavljeno saopštenje Espona integralno prenosi. Na juče održanoj sjednici ...
eSpona
Objavljeno: 14/12/2017
oo-dps-berane-zdravo-berane-priznaje-svoj-porazOO DPS Berane obratio se predstavnicima lokalne vlasti u Beranama u kojem su naveli da koaliciona vlast ništa od obećanog nije ispunila predstavlja temu saopštenja. ...
eSpona
Objavljeno: 14/12/2017
oo-dps-porazni-rezultati-beranske-vlastiJuče se saopštenjem za javnost oglasio Opštinski odbor Demokratske partije socijalista Berane. Dostavljeno saopštenje Espona prenosi u cjelini. Posljednji dani ...
eSpona
Objavljeno: 13/12/2017
u-beranama-pravo-glasa-ima-23-775-biraca-u-ulcinju-19-918Broj birača upisanih u biračkom spisku za lokalne izbore koji će se četvrtog februara održati u Beranama je 23.775, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova ...
eSpona
Objavljeno: 12/12/2017
onur-babaic-predsjednik-oo-sd-beraneIzbor predsjednika Opštinskog odbora u Beranama predstavlja temu saopštenja Medijskog tima Socijaldemokrata (SD). Dostavljeno saopštenje Espona integralno ...
eSpona
Objavljeno: 12/12/2017
bosnjacka-stranka-ocekuje-ulazak-u-beranski-parlamentBošnjačka stranka (BS) očekuje ulazak u lokalni parlament u Beranama, saopštio je Erol Rastoder - predsjednik Opštinskog odbora Bošnjačke stranke Berane, ...
eSpona
Objavljeno: 08/12/2017
ustavni-sud-ponistio-izbore-u-savinom-boruPostupajući po prigovoru Demokrata, Ustavni sud Crne Gore poništio je juče rezultate izbora na biračkom mjestu u Savinom Boru, u petnjičkoj opštini. Odlukom ...
eSpona
Objavljeno: 07/12/2017
ostvarile-se-najave-espone-zvanicno-dogovoren-zajednicki-nastup-koalicije-zdravo-berane-na-predstojecim-izborimaNa predstojećim lokalnim izborima u Beranama, četvrtog februara, Socijalsitčka narodna partija (SNP) i Demokratski front (DF) nastupiće sa zajedničkom listom ...
eSpona
Objavljeno: 06/12/2017
oo-sd-berane-zdravi-su-pokazali-kako-ne-treba-voditi-gradOsvrt na godinu pri kraju i podsjećanje na dio datih i (ne) realizovanih obećanja vladajuće koalicije u Beranama predstavlja temu saopštenja za javnost OO ...
eSpona
Objavljeno: 05/12/2017
zvanicno-lokalni-izbori-u-beranama-zakazani-za-cetvrti-februarPredsjednik Crne Gore, Filip Vujanović raspisao je lokalne izbore u Beranama i Ulcinju za četvrti februar 2018. godine. Kako je saopšteno iz Vujanovićevog ...
eSpona
Objavljeno: 02/12/2017
paket-beranci-i-ulcinjani-cetvrtog-februara-izlaze-na-biralistaLokalni izbori u Beranama održaće se u paketu sa izborima u Ulcinju, četvrtog februara 2018. godine, saznaje Espona. Prema nezvaničnim saznanjima dobijenim iz ...
eSpona
Objavljeno: 28/11/2017
oo-sd-petnjica-jedino-sd-biljezi-rast-u-odnosu-na-parlamentarne-izboreOsvrt na ostvareni rezultat na lokalnim izborima u Petnjici predstavlja temu saopštenja Medijskog tima Socijaldemokrata (SD). Dostavljeno saopštenje Espona ...
eSpona
Objavljeno: 27/11/2017
zavrsena-politicka-bitka-za-cetiri-opstine-ubjedljive-pobjede-dps-a-na-sjeveru-na-cetinju-i-u-tuzima-nema-vecinuDemokratska partija socijalista (DPS) poboljšala je rezultat na lokalnim izborima u dvije opštine na sjeveru države, Petnjici i Mojkovcu, daleko je najača na ...
eSpona
Objavljeno: 24/11/2017
oo-sd-petnjica-bicemo-neizostavan-cinilac-opstinske-vlastiPoziv građanima Petnjice da na predstojećim lokalnim izborima podrže njihovu izbornu listu predstavlja temu saopštenja Medijskog tima Socijaldemokrata (SD). ...
eSpona
Objavljeno: 22/11/2017
oo-sd-petnjica-nista-ne-moze-zaustaviti-veliki-rast-i-snagu-sd-aPovodom održane završne Konvencije u Petnjici saopštenjem se oglasio Medijski tim Socijaldemokrata (SD). Dostavljeno saopštenje Espona integralno ...
eSpona
Objavljeno: 19/11/2017
sd-petnjica-zelimo-modernu-i-funkcionalnu-lokalnu-upravuViđenje funkcionisanja buduće lokalne uprave u Petnjici predstavlja temu saopštenja za javnost Medijskog tima Socijaldemokrata (SD). Dostavljeno saopštenje Espona ...
eSpona
Objavljeno: 15/11/2017
sd-preduzetnistvo-mladih-sansa-za-razvoj-bihoraŠansa daljeg razvoja Petnjice predstavlja temu saopštenja Medijskog tima Socijaldemokrata (SD). Dostavljeno saopštenje Espona integralno ...
eSpona
Objavljeno: 11/11/2017
sd-nudimo-konkretna-rjesenja-za-razvoj-turizma-u-petnjiciRazvoj seoskog turizma i valorizovanje turističkih potencijala Petnjice predstavljaju temu saopštenja Medijskog tima Socijaldemokrata (SD). Dostavljeno saopštenje ...
eSpona
Objavljeno: 09/11/2017
petnjica-kandidat-demokrata-osumnjicio-funkcionere-lokalnog-dps-a-za-pritiskeKandidat Demokrata za odbornika u Skupštini opštine Petnjica, Ersin Rastoder, saopštio je da se nastavljaju ucjene i pritisci lokalne Demokratske partije ...
eSpona
Objavljeno: 07/11/2017
oo-dps-berane-druzina-nejakog-urosa-bjezi-od-sopstvene-uspjesnostiPovodom oštećenja službenog vozila Opštine Berane i datog saopštenja Socijalističke narodne partije Crne Gore (SNP) reagovali su iz OO DPS Berane. Dostavljeno ...
eSpona
Objavljeno: 07/11/2017
sd-petnjica-afirmacijom-poljoprivrede-do-razvoja-bihoraPlan razvoja poljoprivredne proizvodnje na području Bihora predstavlja temu saopštenja OO SD Petnjica. Dostavljeno saopštenje Medijskog tima Espona integralno ...
eSpona
Objavljeno: 05/11/2017
sd-dosljedno-da-petnjica-bude-ljepse-mjesto-za-zivotPoziv građanima Petnjice da podrže izbornu listu Socijaldemokrata (SD) kako bi Petnjica postala mjesto u kojem će “doći do značajnog napretka” predstavlja temu ...
eSpona
Objavljeno: 01/11/2017
petnjica-za-31-odbornicko-mjesto-izborne-liste-predalo-osam-partijaOpštinskoj izbornoj komisiji (OIK) u Petnjici predato je osam izbornih lista koje će učestvovati na predstojećim lokalnim izborima. Izborne liste posljednje su, ...
eSpona
Objavljeno: 31/10/2017
petnjica-dps-predao-izbornu-listuDemokratska partija socijalista (DPS) predala je juče Opštinskoj izbornoj komisiji (OIK) izbornu listu za lokalne izbore u Petnjici. Kako je Espona i najavila, ...
eSpona
Objavljeno: 30/10/2017
oo-sd-petnjica-socijaldemokrate-predale-izbornu-listuPovodom predaje izborne liste za lokalne izbore u Petnjici saopštenjem za javnost oglasio se Medijski tim Socijaldemokrata (SD). Dostavljeno saopštenje Espona ...
eSpona

Kolumne: